Samfunnsarbeid

Master

Er du interessert i sosial bærekraft og sosialt arbeid, og ønsker å være en endringsagent?

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen 17. februar kl. 14.30

Samfunnsarbeid har ikke opptak i 2022, men på møtet vil du få informasjon om retningen dersom du vurderer å søke til neste år.

Hvorfor studere samfunnsarbeid ved HVL?

Studiet i samfunnsarbeid legger vekt på å undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling. Erkjennelsen av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer og bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling er et viktig verdigrunnlag.    

Ved å studere master i samfunnsarbeid lærer du å utforme og sette i gang tiltak for sosial endring, i samarbeid med de det gjelder, styresmakter, næringsliv og frivillig sektor. Du lærer om samfunnsrelaterte prosesser og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet. Teoretiske perspektiv på makt og avmakt, deltakelse, empowerment, og sosial mobilisering blir aktualisert og drøftet i lys av samfunnsarbeid. 

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Videre vil du utvikle kompetanse til å iverksette og lede endringsprosesser og prosjekter i samfunnsarbeid. 

Samfunnsarbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap.

Organisering av studiet

1. studieår:

Høst:

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering
  • MASO510 Deltaking og medborgerskap

Vår:

  • MASS520 Samfunnsarbeid-Faghistorie, teori, og praksis
  • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode (nettstudium)

2. studieår:  

Høst:

  • MASS530 Sosiale endringsprosesser og prosjektleiing i samfunnsarbeid
  • MASS591 Masteroppgave på 45 studiepoeng

Vår:

  • MASO590 Masteroppgave på 45 studiepoeng

Hvordan foregår undervisningen?

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner. Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat, kronikker og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen. Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave, samt individuelt arbeid med masteroppgaven. 

Timeplan/samlingsdatoer 

Timeplan/samlingsdatoer 

Dette emne vil starte høsten 2023. Samlingsdatoer kommer. 

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin i Tyskland og Complutense University of Madrid i Spania.