Samfunnsarbeid

Master

Er du interessert i sosial bærekraft og sosialt arbeid, og ønsker å være en endringsagent? Med mastergrad i samfunnsarbeid kan du jobbe i helse- og velferdstjenester, ideelle organisasjoner, lokalsamfunn og næringsliv.

Samfunnsarbeid er en av flere spesialiseringer på masterprogrammet Sosialvitenskap. Studieretningen kvalifiserer deg til å utforme og sette i gang tiltak for sosial endring, i samarbeid med de det gjelder, styresmakter, næringsliv og frivillig sektor.  

Samfunnsarbeid har fokus på å undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling. Erkjennelsen av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer og bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling er et viktig verdigrunnlag.  

Gjennom studiet får du lære om samfunnsrelaterte prosesser, og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet. Teoretiske perspektiv på makt og avmakt, deltakelse, empowerment, og sosial mobilisering blir aktualisert og drøftet i lys av samfunnsarbeid.  

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Videre vil du utvikle kompetanse til å iverksette og lede endringsprosesser og prosjekter i samfunnsarbeid. 

Undervisningsformer 

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner. Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat, kronikker og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen. Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave, samt individuelt arbeid med masteroppgaven. 

Organisering av studiet

1. studieår:

Høst:

  • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering
  • MASO510 Deltaking og medborgerskap

Vår:

  • MASS520 Samfunnsarbeid-Faghistorie, teori, og praksis
  • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode (nettstudium)

2. studieår:  

Høst:

  • MASS530 Sosiale endringsprosesser og prosjektleiing i samfunnsarbeid
  • MASS591 Masteroppgave på 45 studiepoeng

Vår:

  • MASO590 Masteroppgave på 45 studiepoeng

Timeplan/samlingsdatoer 

Timeplan/samlingsdatoer 

Samlingsdatoer kommer. 

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester. Det er inngått avtaler om studentutveksling med Lund Universitet i Sverige, Alice Salomon Hochschule Berlin og Complutense University of Madrid i Spania.