Personer sitter i en ring og snakker sammen

Samfunnsarbeid

Master

Er du interessert i sosial bærekraft og sosialt arbeid, og ønsker å jobbe med endringsarbeid og lokalsamfunnsutvikling?

Bli med på digitalt informasjonsmøte om utdanningen 21.februar kl.10:00

Hvorfor studere samfunnsarbeid?

Gjennom utdanningen vil du tilegne deg analytisk, kritisk og praktisk kompetanse til å arbeide med komplekse problemstillinger og dilemmaer knyttet til deltakelse og sosial mobilisering. Videre vil du utvikle kompetanse til å iverksette og lede endringsprosesser og prosjekter i samfunnsarbeid. 

Du kan studere samfunnsarbeid ved campus Bergen. 

Hva kan du jobbe med? 

Master i sosialvitenskap med studieretning samfunnsarbeid, er orientert mot og relevant for arbeid innen helse- og velferdsferdstjenester, ideelle organisasjoner, lokalsamfunn og næringsliv. Videre kvalifiserer studieretningen til arbeid i ulike kompetansemiljø, forskings- og utdanningsinstitusjoner. 

Innhold i studiet

I samfunnsarbeid lærer du om:

 • hvordan undersøke og påvirke vilkår for sosial deltakelse, dannelse av fellesskap og kollektiv handling 
 • betydningen av at mennesker i fellesskap kan skape og endre sosiale strukturer, samt bidra til gode livsvilkår gjennom sosial deltakelse og kollektiv handling  
 • å utforme og sette i gang tiltak for sosial endring, i samarbeid med de det gjelder, styresmakter, næringsliv og frivillig sektor
 • samfunnsrelaterte prosesser og vilkår for kollektivt endringsarbeid for sosial rettferdighet
 • teoretiske perspektiver på makt og avmakt, deltakelse, empowerment og sosial mobilisering i lys av samfunnsarbeid 

Samfunnsarbeid er en av tre studieretninger på masterprogrammet Sosialvitenskap.

Organisering av studiet

1. studieår:

Høst:

 • MASO500 Sosial ulikhet og marginalisering
 • MASO510 Deltaking og medborgerskap

Vår:

 • MASS520 Samfunnsarbeid-Faghistorie, teori, og praksis
 • MAMET1SO Vitskapsteori, etikk og metode (nettstudium)

2. studieår:  

Høst:

 • MASS530 Sosiale endringsprosesser og prosjektleiing i samfunnsarbeid
 • MASS591 Masteroppgave på 45 studiepoeng

Vår:

 • MASO590 Masteroppgave på 45 studiepoeng

Hvordan foregår undervisningen?

Det er lagt opp til studentaktive læringsformer. I tillegg til forelesninger og dialogseminar, blir det organisert artikkel- og oppgaveseminar, veiledning, samt studentaktive seminar med gruppearbeid, framlegg, tilbakemeldinger til medstudenter og diskusjoner. Undervisningen blir gjennomført i en kombinasjon av samlinger på campus og på digitale flater. I noen emner skal dere arbeide med kritisk refleksjon, skriving av individuelt refleksjonsnotat og ulike andre oppgaver med veiledning. I andre emner inngår ferdighetstrening i grupper og ekskursjoner som en del undervisningen. Prosjektpraksis i samarbeid med praksisfeltet og prosjektoppgave. Studiet avsluttes med masteroppgave.

Timeplan/samlingsdatoer 

Timeplan/samlingsdatoer 

Samlingsdatoer for master i sosialvitenskap 2023-2024, med forehold om endringer:

21.08 Åpningsseminar for sosialvitenskap 2023-2025

Samlinger høst 2023:

21.08-23.08

04.09-06.09

18.09-20.09

02.10-04.10

16.10-18.10

30.10-01.11

Digitale samlinger høst 2023:

30.08

13.09

27.09

11.10

25.10

08.11

Samlinger vår 2024

22.01-24.01

29.01-31.01

12.02-14.02

26.02-01.03  (Studieuke )

04.03-06.03

18.03-20.03

22.04-24.04

06.05-08.05

20.05-22.05

Digitale samlinger vår 2024

31.01

07.02

21.02

13.03

03.04

01.05

29.05

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Vil du studere mer?

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram, slik som Helse funksjon og deltakelse og Ansvarleg innovasjon og regional utvikling. 

Utveksling 

Masterprogrammet tilrettelegger for studentutveksling i 2. semester og 4. semester.