Familieterapi og relasjonelt arbeid | master

Master

Vil du auke kompetansen din til å jobbe med relasjonar mellom par, familiar, nettverk eller i organisasjonar?

Du får kompetanse om korleis møte menneske i livskriser, som samlivsbrot, sorg, overgrepsproblematikk og vald i nære relasjonar. Du kan også spesialisere deg i konsultasjonsarbeid knytt til samarbeid og konflikthandtering, til dømes på arbeidsplassen eller i skulen. Studiet er organisert som ei fleksibel deltidsutdanning og nær din eigen arbeidspraksis.

Du kan velje mellom to studieretningar:

 • familieterapi og nettverksarbeid
 • relasjonelt arbeid i organisasjonar 

Du lærer blant anna om:

 • samtaletilnærmingar og relasjonelle arbeidsmåtar
 • individuelle samtaler, parterapi og samlivsstyrkende tiltak
 • foreldrerettleiing og nettverksarbeid
 • relasjonelt arbeid i organisasjoner og konflikthåndtering

Vil du ta påbygg til master?

Har du fullført vidareutdanning i familieterapi eller ei anna relevant relasjonell vidareutdanning, kan du søke om plass frå og med 3. studieår på dette masterprogrammet. Her kan du lese om suppleringsopptaket til masterprogrammet.

> Kor mange studiepoeng vil du ta?

Ved HVL kan du ta alt frå 7,5 til 120 studiepoeng innan familieterapi og relasjonelt arbeid. Klikk på lenka for å sjå heile oversikta.

Korleis er undervisninga?

Studiet er ein kombinasjon av samlingar og sjølvstudium. Det er fire vekesamlingar i løpet av studieåret.

Du får ei variert og studentaktiv undervisning. Vi har blant anna førelesningar og seminar, og presentasjonar og diskusjonar om erfaringar frå praksis. I tillegg får du praktiske øvingar og ferdigheitstrening, og arbeid i grupper.

Mellom samlingane deltek du i grupperettleiing med ekstern rettleiar og læring ved eigen arbeidsstad eller hospiteringspraksis. For studieretninga familieterapi og nettverksarbeid er kravet 220 timar ekstern grupperettleiing og for studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar er kravet 120 timer. I tillegg kjem sjølvstendig arbeid med masteroppgåva di. Gjennom heile studietida vil du ha dialog med medstudentar og undervisarar i den digitale læringsplattforma Canvas.

Praksis

Du kan ha praksis ved eigen arbeidsplass eller hospiteringspraksis ved anna eigna stad.

Viss du vel studieretninga familieterapi og nettverksarbeid må du:

 • gjennomføre praksis i terapeutisk arbeid med barn, unge, eldre, enkeltpersonar, par, foreldre, familiar, nettverk og grupper
 • oppfylle kravet om 320 timer terapeutisk praksis i løpet av studiet og før innlevering av masteroppgåva.

Viss du vel studieretninga relasjonelt arbeid i organisasjonar må du:

 • gjennomføre praksis til dømes innan rådgjeving og rettleiing, gruppeleiing, teamarbeid, nettverksarbeid, pedagogisk arbeid, leiing og kompetanseutvikling. Det kan også vere ulike former for krisehandtering, støttesamtalar, tilrettelegging, bistand- og pårørandearbeid.

Timeplan

Datoar for samlingar studieåret 2022/23:

 • Veke 34 hausten 2022
 • Veke 45 hausten 2022
 • Veke 8 våren 2023
 • Veke 19 våren 2023