Hopp til innhald

MARA500 Systemisk grunnlagsteori

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler teoriene som bygger på grunnleggende antakelser og teoretiske idéer som ligger til grunn for det som kalles systemiske og narrative tilnærminger til familieterapi. Fagteoriens grunnlag tar utgangspunkt i overgangen fra individ- og årsak-virknings forståelse til et relasjonelt perspektiv og en sirkulær forståelse. Sentralt er også kommunikasjonsteori, systemteori, sosialkonstruksjonisme, poststrukturalisme og kritisk realisme.

Antropologiske, sosiologiske og etiske forståelsesrammer utfyller grunnlagsteorien. Ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle samtid med nye samlivsformer er også en del av innholdet. Vitenskapsteoretiske perspektiver og begreper som grunnlag for å kunne forstå, lese og kritisk anvende forskning og kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet vektlegges også, samt kunnskap om informasjonskilder og anvendelse av disse.

Emnet fokuserer også på studentens forhold til seg selv og andre mennesker, sine erfaringer, opplevelser, ideer og diskurser. Studentene får grunnleggende ferdigheter i hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:Studenten…

 • kan gjøre rede for ulike vitenskapsteoretiske perspektiver
 • kan gjøre rede for forskningsmetoder generelt og kvalitative metoder spesielt
 • har kunnskap om fellesfaktorer i terapi og endringsfremmende relasjonelt arbeid
 • har kunnskap om grunnleggende antakelser som danner basis for systemisk praksis
 • har kunnskap om kommunikasjon mellom mennesker med ulike antakelser og verdier
 • har kunnskap om forholdet mellom kultur og makt
 • har kunnskap om kjønnsperspektiv og ulike samlivsformer
 • har kunnskap hvordan ulike livs faser påvirker mennesker
 • har kunnskap om selvrefleksivitet
 • har kunnskap om genogram
 • har kunnskap om temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme
 • har kunnskap om etikk, makt og diskriminering og marginalisering

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende kommunikasjonsteori, systemteorier og modeller for etisk refleksjon som et praktisk hjelpemiddel i arbeid med mennesker
 • kan reflektere over forholdet mellom personlig stil, personlige erfaringer og profesjonell praksis
 • kan reflektere over bevissthet om "seg selv" og forholdet mellom "seg selv" og andre
 • kan reflektere over fellesfaktorer og spesifikke faktorer i relasjonelt arbeid
 • kan forstå og vurdere hvordan fortellinger fra eget liv er relevante for utvikling av en profesjonell terapeutisk identitet
 • kan analysere, vurdere og drøfte utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold og forskjeller

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i hvordan vitenskapsteoretiske perspektiver påvirker den praktiske yrkesutøvelsen
 • har kompetanse til kritisk tenkning innen forholdet mellom kultur og makt. kan analysere perspektiver knyttet til etikk, makt og diskriminering og marginalisering
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i møte med utfordringer og muligheter knyttet til temaer som mangfold, forskjeller og pluralisme

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studentene skal gjennom litteraturstudium, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid tilegne seg ulike teoretiske referanserammer for hvordan å forstå problemer i mellommenneskelig samhandling. Det tilrettelegges for fellesundervisning i forelesningsform kombinert med gruppearbeid, individuelle oppgaver og øvelser. Veiledning og reflektert praksis er viktige læringsformer i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. To refleksjonsnotater på minimum 1000 ord per notat. Refleksjonsnotatene skal leveres to uker etter samling 1 og 2.
 2. Gjennomført 40 timer med klinisk ekstern veiledning.
 3. Utarbeide oversikt over 40 timer praksis.
 4. 80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave Skriftlig oppgave, med et omfang på 3000 ord +/- 10%. Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk Bestått /ikke bestått

Ny eksamen Ved ikke bestått eksamen må studenten bearbeide oppgaven og levere den til ny vurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. For mer informasjon om bruk av kunstig intelligens (KI) se Innlevering av heimeeksamen og oppgåver - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)

Mer om hjelpemidler