Professor

Kjersti Alsaker

Arbeids- og kompetanseområde

Forskning om vold i nære relasjoner, livskvalitet og arbeid og vold. Mitt hoved forskningsfelt de siste 20 år har vært «Vold i nære relasjoner». I mitt hovedfag, doktorgradsarbeid og postdoktorarbeid har jeg undersøkt hvilke handlinger vold er og hvordan det å bli utsatt for vold fra partner virker inn på helse, livskvalitet og deltakelse i arbeidslivet til kvinner i Norge. Jeg har også deltatt i forskningsprosjekt om vold på arbeidsplassen og jeg deltar også i andre forskningsprosjekt - se min profil og publikasjoner i Cristin. Jeg har min hovedstilling ved Master i Psykisk helse- og rusarbeid ved HVL, campus Bergen og bistilling ved Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin, NORCE.

Underviser i
  • Vold i nære relasjoner, livskvalitet, metode, etikk, prosjekt
Forskar på
  • Vold mot kvinner
  • Arbeid og vold
  • Livskvalitet