Barnevern

Bachelor

Som barnevernspedagog hjelper du barn og ungdom i vanskelege livssituasjonar. Med bachelor i barnevern kan ein jobbe med førebygging, støtte og hjelp til utsette barn, unge og familiane deira. 

Kvifor studere barnevern?

Barnevernspedagogar prøver å finne gode løysingar for barn og unge som har sosiale og psykiske problem, eller som står i fare for å få det.

Evna til å skape tillit er ein av dei viktigaste eigenskapane ein barnevernspedagog må ha. Utdanninga passar for deg som er god på samarbeid og konfliktløysing.

Du kan studere barnevern ved campus Sogndal.

Du lærer:

  • om forhold i samfunnet som påverkar barn og unges oppvekst og utvikling
  • å kommunisere og samhandle med barn, familiar og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og bruke ulike tiltak i arbeid med barn og unge og deira familiar

Ole har valt gaming og spelpedagogikk som valfag. Sjå kvifor!

Praksis

Praksisdelen av barnevernsstudiet utgjer nær 25 prosent. Gjennom alle tre studieår har du ulike typar praksis og du får jobbe med prosjekt i samarbeid med praksisfeltet.

Her finn du informasjon om praksis for barnevern

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Mentorordninga Nattergalen er ei ordning der bachelorstudentar i barnevern eller sosialt arbeid er mentorar for eit barn med minoritetsbakgrunn i alderen 8-12 år. 

Korleis er undervisninga? 

Vi har førelesingar, seminar, rollespel, presentasjonar med meir. Du får tett oppfølging gjennom heile studiet.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 5. semester.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i barnevern kan du søke deg inn på følgande program på HVL:

Utdanninga kvalifiserer også for masterutdanningar ved andre høgskular og universitet.

Andre utdanningar du kanskje vil like