Tildeling av praksisplass

Her finner du felles reglement om innhenting og fordeling av praksisplasser for studenter ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Innhenting av praksisplassar

Høgskolen innhenter som hovedregel praksisplasser

Som hovedregel skal høgskolen innhente alle praksisplasser.

 • HVL melder behov for praksisplasser og praksisperioder for påfølgende studieår innen 1. april. Praksisstedet gir tilbakemelding om tilbud om praksisplasser for påfølgende studieår innen 1. mai, men med muligheter for å justere vårsemesteret innen 1. oktober. For enkelte utdanninger kan det være hensiktsmessig med annen rutine for å melde behov og tilbud.
 • Dette gjelder også for innreisende internasjonale studenter.

Dersom studenter unntaksvis gis adgang til å skaffe praksisplasser selv, må følgende ligge til grunn:

 • Praksisadministrasjonen ber om tilbakemelding fra studentene om hvem som ønsker å skaffe praksisplass på eget hjemsted
 • Praksisadministrasjonen vurderer om det er mulig at studenten skaffer praksisplass selv innen det geografiske området og om det må avklares med andre utdanninger, studiesteder eller utdanningsinstitusjoner samt muligheter for veiledning.
 • Ingen studenter kan skaffe praksisplass selv før de har fått klarsignal fra praksisadministrasjonen. 
 • Når studenter skaffer praksisplass selv, skal det ikke gi høgskolen ekstra utgifter i form av refusjon av bo/reiseutgifter for studenter, eller reiseutgifter for praksislærer.
 • Høgskolen ved fag har ansvar for å kvalitetssikre praksisplassen.

Samarbeidsavtale mellom HVL og praksistedet

Det er forskriftsfestet at høgskolen skal ha samarbeidsavtale om utdanning og praksisavtale med de praksisstedene som forespørres.

 • Det arbeides med å inngå avtaler med praksistilbydere i praksisområdet som normalt blir brukt, disse avtalene er inngått på fakultetsnivå og omfatter alle utdanninger og studiesteder.
 • Praksissteder som brukes sporadisk vil bli informert om praksistilbyders og høgskolenes ansvar og forpliktelser i forbindelse med å ha studenter i praksis.

Geografisk område for praksis

Hvert studiested /utdanning har et definert geografisk område. Det tilrettelegges normalt ikke for praksisplasser utenfor dette området. Når flere utdanningsinstitusjoner benytter det samme geografiske området skal det være dialog.

 • Alle studenter skal som hovedregel forholde seg til praksis innen det geografiske området til den campusen/utdanning en tilhører. Tilrettelegging for praksis andre steder kan ikke påregnes.
 • Det kan ikke gis lovnad om tildeling av praksisplass utenfor utdanningens geografiske område i forkant (først må praksisplasser tilknyttet campus/utdanning fordeles). Dette gjelder også studenter på deltidsutdanninger. Praksisadministrasjonen ved fakultetet vil etterstrebe at deltidsstudentene får praksis nær hjemstedet.
 • Studenter på desentraliserte utdanninger skal primært ha praksis i kommunen de er ansatt i.
 • Det skal tilstrebes at deltids videreutdanningsstudenter får gjennomføre praksis innen egen kommune eller omegn innenfor HVL sitt geografiske praksisområde.
 • Der andre utdanningsinstitusjoner også benytter samme geografiske område bør dette avklares med de det gjelder (for eksempel deler sykepleierutdanningen i Bergen praksisfelt med VID).
 • Internasjonale studenter skal primært ha praksis på campusnære praksisplasser.

Uforpliktende ønsker:

 • En spørreundersøkelse i forkant kan gi et grunnlag for hvor det bør etterspørres praksisplasser, men det er ikke mulig å gi lovnader om praksisplass på ønsket sted
 • Det er ikke egne reglement eller saksbehandling knyttet til behandling av studenters ønsker om bestemte praksisplasser

Fordeling av praksisplass

Fordeling av praksisplasser

Ved fordeling av praksisplassene må det sikres at studentene får den sammensetningen av praksis de må ha for å kunne nå læringsutbyttene, samt unngå uønsket personlige erfaringer eller forhold knyttet til praksisplassen.

Praksisplasser på et begrenset geografisk område

 HVL kan velge å samle studentene på et begrenset geografisk område når det er god tilgang på praksisplassar og det er hensiktsmessig ut fra kvalitet, samfunnsansvar og økonomi.

Kun i tilfeller der det er overskudd av praksisplasser på et konkret geografisk område kan det vurderes å tildele plasser til studenter fra andre campus/andre høgskoler. 

Tildeling utenfor campus eller utdanning geografisk område kan ikkje gi HVL ekstra utgifter (bo/reiseutgifter for studenter, eller reiseutgifter for praksislærer) 

Får du praksisplass utanfor din campus eller utdanning, må det ikkje gi HVL ekstra utgiftar. Til dømes bu- og reiseutgiftar for studenter, eller reiseutgifter for praksislærar. 

Begrenset tildeling av praksisplasser til studenter fra andre campus

Kun i tilfeller der det er overskudd av praksisplasser på et konkret geografisk område, kan det vurderes å tildele plasser til studenter fra andre campus eller høgskoler.

Tildeling utenfor campus/utdanning geografisk område kan ikke gi høgskolen ekstra utgifter, som bo- eller reiseutgifter for studenter, eller reiseutgifter for praksislærer.

 

Praksis på særskilt sted

Ved innvilget praksis på særskilt sted, får studenten tildelt praksisplass nær campusen som studenten har studierett ved.

Fordeling av øvrige praksisplassar

Øvrige praksisplasser blir tildelt på en av følgende måter:

Fagleg fordeling:

 • Emneansvarlig skal sikre at studentene får den sammensetningen av praksis de må ha, for å kunne nå læringsutbyttene.

Administrativ fordeling:

 • Fordeling hvor det kan tas hensyn til reiseavstand fra bosted innen praksisområdet for utdanningen og studiestedet, og uforpliktende ønsker hvis mulig.
 • Fordeling hvor det kan tas hensyn til at ikke de samme studentene må reise langt i flere praksisperioder, hvis mulig.
 • Fordelingen godkjennes av emneansvarlig.

Trekking:

 • Studentene velger praksisplasser selv ut fra en gitt liste av plasser som er innhentet av praksisadministrasjonen. Først trekkes nummerrekkefølge tilfeldig, deretter velger studentene. Studenter med vedtak om tilrettelegging og/eller vedtak om praksisplass på særskilt sted, blir vanligvis plasserte av praksisansvarlige.

 

Informasjon om tildelt praksisplass

Høgskolen skal etterstrebe at studentene får informasjon om hvor de skal i praksis en måned før praksis starter. Særlig tilstrebes dette for praksisperioder der studenter kan måtte flytte bort fra studiestedet i løpet av praksis.

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS