Reglement for dekking av bu- og reiseutgifter i forbindelse med praksis

Reglementet gjeld for studentar som tar utdanning med krav om praksis og som har ekstrautgifter til bustad eller reise under praksisgjennomføring.

Du kan søke om refusjon for eitt av alternativa nedanfor:

 1. Ekstra utgifter dersom du må bu vekke i praksisperioden
 2. Daglege pendlarutgifter.

Reglementet viser kva du kan få dekka.

Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad er rekna som normalt (3 timar per dag). I nokre av praksisperiodane må du rekne med å bu på praksisstaden dersom avstanden er for stor til å pendle.

For enkelte utdanningar kan det ved spesielle tilfelle gjerast særskilt avtale om refusjon av utgifter utover ramma i dette reglementet. Det må i så fall vere avklart med praksisadministrasjonen ved fakultetet på førehand.

1. Refusjon av ekstra bu-utgifter og reise til praksisstad

Vilkår for refusjon av bu-utgifter

 • Gjeld studentar som må leige ekstra bustad på praksisstaden.
 • Tilskot til bu-utgifter på praksisstaden blir gitt når studenten beheld bustaden sin på studiestaden og ikkje leiger den ut til andre under praksisperioden.
 • Studentar som treng å leige ekstra hybel i forbindelse med praksis, må sjølv skaffe bustad og inngå kontrakt med utleigar.
 • Høgskulen har som mål at studentane får informasjon om kor dei skal i praksis seinast fire veker før praksis startar.

Reglementet gjeld ikkje for

 • Studentar som deltar i internasjonale utvekslingsprogram.
 • Studentar på studium med ekstern finansiering.
 • Studentar som sjølv skaffar seg praksisplass, med mindre dette er avtalt på førehand med høgskulen.
 • Studentar som ikkje leiger bustad, bur privat (for eksempel hos foreldre, søsken eller nære slektningar) eller i eigen bustad i praksisperioden.

Refusjon av utgifter til bustad

 • Høgskulen refunderer primært inntil 1500 kroner per veke, eventuelt 6 000 kroner per månad inkl. straum og internett. Betalt husleige må dokumenterast med kontrakt og kvittering på betalt husleige. 
 • Studenten har ansvar for å inngå nødvendige forsikringar. Høgskulen bistår ikkje med erstatning dersom det skulle oppstå brann, innbrot, m.m.
 • Høgskulen gir ikkje økonomisk støtte til depositum.

Refusjon av reiseutgifter

 • Høgskulen refunderer ei reise mellom studiestadadresse og hybeladresse på praksisstaden tur/retur, pluss reise til/frå eventuelle obligatoriske samlingar i praksisperioden.
 • Eventuelle utgifter til dagleg reise mellom midlertidig hybeladresse og praksisstad blir refundert med beløp utover 125 kroner per påbegynt veke.
 • Maksimal støtte 1250 kroner per veke.
 • Reisa skal skje på billegast mogleg måte med kollektivtransport.
 • Når kollektivtransport ikkje kan brukast eller tar urimeleg lang tid (meir enn 1,5 timar kvar veg), brukar ein km-sats på 2,50 kroner og eventuelt passasjertillegg 0,45 kroner. Studentane blir oppfordra til samkøyring når to eller fleire studentar har praksis på same staden. Ved samkøyring er det berre bilførar som kan sende krav om reisekostnader.
 • Utgifter til ferje og bom blir dekka. (Dokumentasjon ikkje nødvendig)
 • Utgifter til parkering blir ikkje dekka.

Innsending av refusjonskrav

 • Krav om refusjon av kostnadar for tur/retur-reise og betalt hybelleige skal leverast snarast og seinast tre veker etter avslutta praksisperiode/emne. Dokumentasjon på utgifter (bilde av kvitteringar og signert leigekontrakt) må leggast ved kravet.
 • Ved manglande dokumentasjon/vedlegg i kravet vil studenten bli gjort merksam på det og få skjemaet i retur. Studenten må laste opp nødvendig dokumentasjon og sende inn skjemaet på nytt. Nødvendig dokumentasjon må være på plass for å få krav behandla. Tilbakemelding vil kome på student-e-post.
 • For praksisperiodar som er lengre enn fire veker kan krav om refusjon leverast ein gang i månaden eller som eit samla krav for heile praksisperioden når praksis er over.

2. Refusjon av daglege pendlarutgifter mellom bustad og praksisstad

Dersom du ikkje kjem med krav om bustønad, kan du få tilskot til daglege pendlarutgifter.

Reglementet gjeld ikkje for

 • Studentar som deltar i internasjonale utvekslingsprogram.
 • Studentar på studium med ekstern finansiering.
 • Studentar som sjølv skaffar seg praksisplass, med mindre dette er avtalt på førehand med høgskulen.

Refusjon av daglege pendlarutgifter

 • Utgifter til dagleg pendling blir refundert med beløp utover 125 kroner per påbegynt veke. Det vert teke utgangspunkt i kortaste avstand mellom bustad (heimstad eller semesteradresse) til praksisstad eller mellom campus til praksisstad.
 • Maksimal støtte 1250 kroner per veke.
 • Reisa skal skje på billegast måte med kollektivtransport med periodekort/rabattkort (studentkort)
 • Når kollektivtransport ikkje kan brukast eller tar urimeleg lang tid (meir enn 1,5 timar kvar veg), brukar ein km-sats på 2,50 kroner og eventuelt passasjertillegg 0,45 kroner. Så sant det er praktisk mogleg må studentane køyre saman når to eller fleire studentar bur og har praksis på same staden. Ved samkøyring er det berre bilførar som kan sende krav om reisekostnader.
 • Utgifter til ferje og bom blir dekka. (Dokumentasjon ikkje nødvendig)
 • Utgifter til parkering blir ikkje dekka.
 • Etter avtale med praksiskoordinator kan HVL i heilt spesielle tilfelle refundere utgifter til leigebil med inntil 1250 kroner per veke per student viss student/studentgruppa ikkje kan nytte offentleg transport fordi det tek for lang tid og dei ikkje disponerer bil. Studenten har sjølv ansvar for å inngå avtale om leigebil og nødvendige forsikringar.

Innsending av refusjonskrav

 • Krav om refusjon av kostnadar for pendleutgifter skal sendast snarast og seinast tre veker etter avslutta praksisperiode/emne. Dokumentasjon på utgifter (bilde av kvitteringar) må leggast ved kravet.
 • Ved manglande dokumentasjon/vedlegg i kravet vil studenten bli gjort merksam på det og få skjemaet i retur og. Studenten må laste opp nødvendig dokumentasjon og sende inn skjemaet på nytt. Nødvendig dokumentasjon må være på plass for å få krav behandla. Tilbakemelding vil kome på student-e-post.
 • For praksisperiodar som er lengre enn fire veker kan krav om refusjon leverast ein gang i månaden eller som eit samla krav for heile praksisperioden når praksis er over.


Reglementet er vedtatt av prorektor for utdanning 12. oktober 2018, justert 1.januar 2023. Det blir lagt opp til årleg revisjon av reglement og satsar.

Har du spørsmål om refusjon av bu- og reiseutgifter knytt til praksis? 

Kontakt Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS):

Dersom du er student ved FHS kan du sende ein epost til fhs-praksis@hvl.no

Kontakt Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Dersom du er student ved FLKI kan du ta kontakt med praksisadministrasjonen via kontaktskjema