Reglement for dekking av bu- og reiseutgifter knytt til praksis

Reglementet for dekking av bu- og reiseutgifter knytt til praksis finn du på denne sida. Reglementet gjeld frå august 2021.

Reglementet gjeld for studentar som i samband med praksis har ekstrautgifter til bustad eller reise under praksisgjennomføring.

Studentar kan søke om refusjon av ekstra utgifter. Du kan enten søke om refusjon av utgifter i samband med at du må bu vekke i praksisperioden eller om refusjon av daglege pendlarutgifter. Reglementet viser kva utgifter du kan få dekka.

Reisetid på inntil 1,5 time kvar veg frå bustad til praksisstad vert rekna som normalt. I nokre av praksisperiodane må studentar rekne med å bu på praksisstaden då avstanden er for stor til å pendle.

For enkelte utdanningar kan det ved spesielle høve gjerast særskilt avtale om refusjon av utgifter utover ramma i dette reglementet. Det må i så fall vere avklart med praksisadministrasjonen på fakultetet på førehand.

1. Refusjon av ekstra bu-utgifter og reise til praksisstad

Føresetnad for refusjon av bu-utgifter

 • Reglement for dekking av bu-utgifter i praksis gjeld for studentar som tar utdanning med rammeplan-/studieplanbestemt praksis og som har behov for bustad på praksisstaden.
 • Tilskot til bu-utgifter på praksisstaden blir dekka når studenten beheld bustaden sin på studiestaden og ikkje har framleige av denne. 
 • Studenten skaffar sjølv bustad i praksisperioden. Praksisfordeling bør vere klar seinast tre veker før praksis startar.

Reglementet gjeld ikkje for

 • Studentar som deltar i internasjonale utvekslingsprogram.
 • Studentar på studium med ekstern finansiering.
 • Studentar som sjølv skaffar seg praksisplass, med mindre dette er avtalt på førehand med høgskulen.
 • Studentar som ikkje leiger bustad, men bur privat eller i eigen bustad i praksisperioden

Kva blir refundert?

 • Studentar som treng å leige ekstra hybel i samband med praksis, må sjølv skaffe hybel og inngå kontrakt med utleigar. Høgskulen refunderer primært inntil 1250 kroner pr. veke, evt. 5 000 pr månad inkl. straum og internett. Betalt husleige må dokumenterast med kontrakt og kvittering på betalt husleige. Høgskulen refunderer i tillegg utgifter til ei reise tur/retur mellom studiestadadresse til hybeladresse per praksisperiode.

 • Studenten sjølv har ansvar for å inngå nødvendige forsikringar. Høgskulen bistår ikkje med erstatning dersom det skulle oppstå brann, innbrot, m.m.

 • Høgskulen gir ikkje økonomisk støtte til depositum.

Reiseutgifter mellom høgskule og praksisstad, og mellom midlertig budstad og praksisstad når du bur vekke i praksis

 • Høgskulen refunderer ei reise mellom Høgskulen og prakssistad tur/retur, pluss reise til/frå eventuelle obligatoriske samlingar i praksisperioden.
 • Eventuelle utgifter til dagleg reise mellom midlertidig bustad og praksisstad blir refundert med beløp utover 125 kroner per påbegynt veke.
 • Reisa skal skje på billegast mogleg måte, det vil seie bruk av kollektivtransport.
 • Når kollektivtransport ikkje er mogleg eller tar urimeleg lang tid (meir enn 1,5 timar kvar veg), brukar ein km-sats på 2,50 kroner og eventuelt passasjertillegg 0,45 kroner. Studentane blir oppmoda til samkøyring når to eller fleire studentar har praksis på same staden. Ved samkøyring er det berre bilførar som kan sende krav om reisekostnader.
 • Utgifter til ferje og bom blir dekka etter dokumentasjon.
 • Utgifter til parkering blir ikkje dekka.
 • Maksimal stønad er avgrensa inntil 1250 kroner per veke.

Frist for å sende krav

 • Krav om refusjon av kostnadar med vedlegg på tur/retur-reise- og betalt hybelleige skal leverast snarast og seinast tre veker etter avslutta praksisperiode/emne. Dokumentasjon på utgifter må leggast ved kravet.

 • Ved manglande dokumentasjon i kravet vil studenten bli gjort merksam på det og få skjemaet i retur. Studenten må laste opp nødvendig dokumentasjon og sende inn skjemaet på nytt. Nødvendig dokumentasjon må være på plass for å få krav behandla.

 • For praksisperiodar som er lengre enn fire veker kan krav om refusjon leverast ein gang i månaden eller eit samla krav for heile praksisperioden kan leverast når praksisperioden er over.

2. Refusjon av daglege pendlarutgifter mellom bustad og praksisstad

Dersom ein ikkje kjem med krav om bustønad, kan ein få tilskot til daglege pendlarutgifter i samband med praksis. Retningslinjer for dekking av reiseutgifter knytt til praksis gjeld for studentar som tar utdanning med rammeplan-/studieplanbestemt praksis.

Reglementet for dekking av pendleutgifter mellom bustad og praksisstad gjeld ikkje for

 • Studentar som deltar i internasjonale utvekslingsprogram.
 • Studentar på studium med ekstern finansiering.
 • Studentar som sjølv skaffar seg praksisplass, med mindre dette er avtalt på førehand med høgskulen.

Daglege pendleutgifter blir refundert etter følgjande kriterium

 • Utgifter ved reiser mellom bustad og praksisstad, utover reiseutgifter mellom bustad og studiestad, blir refundert med beløp utover 125 kroner per påbegynt veke.
 • Reisa skal skje på billegast mogleg måte. Det vil seie bruk av kollektivtransport og med periodekort/rabattkort (studentkort) der det er mogleg.
 • Når kollektivtransport ikkje er mogleg eller tar urimeleg lang tid (meir enn 1,5 timar kvar veg), brukar ein km-sats på 2,50 kroner og eventuelt passasjertillegg 0,45 kroner. Så sant det er praktisk mogleg må studentane køyre saman når to eller fleire studentar bur og har praksis på same staden. Ved samkøyring er det berre bilførar som kan sende krav om reisekostnader.
 • Utgifter til ferje og bom blir dekka etter dokumentasjon.
 • Utgifter til parkering blir ikkje dekka
 • Maksimal stønad er avgrensa inntil 1250 kroner per veke
 • Etter avtale med praksiskoordinator kan HVL i heilt spesielle tilfelle refundere utgifter til leigebil med inntil 1250 kroner per veke per student viss student/studentgruppa
  • ikkje kan nytte offentleg transport fordi det tek for lang tid og ikkje disponerer bil
  • har fått innvilga praksisplass som medfører slik reising

Studenten har sjølv ansvar for å inngå avtale om leigebil og nødvendige forsikringar.

Frist for å sende inn krav

 • Krav om refusjon av kostnadar med vedlegg på pendleutgifter skal sendast snarast og seinast tre veker etter avslutta praksisperiode/emne. Dokumentasjon på utgifter må leggast ved kravet.
 • Ved manglande dokumentasjon i kravet vil studenten få skjemaet i retur og bli gjort merksam på det. Studenten må laste opp nødvendig dokumentasjon og sende inn skjemaet på nytt. Nødvendig dokumentasjon må være på plass for å få krav behandla.
 • For praksisperiodar som er lengre enn fire veker kan krav om refusjon leverast ein gang i månaden eller eit samla krav for heile praksisperioden kan leverast når praksisperioden er over.


Reglementet er vedtatt av prorektor for utdanning 12. oktober 2018, justert 11. juni 2021. Det blir lagt opp til årleg revisjon av reglement og satsar.

Har du spørsmål om refusjon av bu- og reiseutgifter knytt til praksis? 

Kontakt Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS):

Dersom du er student ved FHS kan du sende ein epost til fhs-praksis@hvl.no

Kontakt Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

Dersom du er student ved FLKI kan du ta kontakt med praksisadministrasjonen via kontaktskjema