Deprimert mann som kikker ut av vindu.

Psykisk helse- og rusarbeid

Master

Ønsker du mer kunnskap, innsikt og forståelse for utfordringer knyttet til alvorlige psykiske og rusrelaterte helseplager?

Hvorfor studere psykisk helsearbeid og rusarbeid?

  • Du blir del av et engasjerende og tverrfaglig forskingsmiljø.
  • Du får nær kontakt med yrkesutøvingen gjennom praksis i løpet av studiet.
  • Du møter ressurspersoner fra praksisfeltet som gjesteforelesere.
  • Du får mulighet til å bli involvert i pågående forsking.

Hva lærer du i psykisk helsearbeid og rusarbeid? 

Dette er et tverrfaglig studium der du tilegner deg kunnskap om:

  • Ulike tema som for eksempel rus, vold, immigrasjon, fattigdom, traumatisk sorg og krise, tap av arbeid, å leve med og å komme seg i forbindelse med alvorlige psykiske lidelser.
  • Sammenhenger mellom biologiske-, psykologiske-, sosiale-, økonomisk-, materielle-, kulturelle- og samfunnsmessige forhold i tilknytning til psykiske og rusrelaterte helseplager.
  • Sammenhenger mellom krevende livserfaringer, rus og psykisk helse.
  • Utfordringer knyttet til menneskets forankring i familie og samfunn.
  • Kommunikasjon og samhandling med brukere og pårørende.
  • Du får også trening i å tenke og arbeide tverrfaglig og inspirasjon til å ta i bruk nye arbeidsmetoder. 

Gjennom utdanningen vil du lære å utøve god og oppdatert hjelp til mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer og rusproblematikk, og deres pårørende.

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for deg som er helsearbeider og sosialarbeider, og ønsker å heve kompetansen for å arbeide med mennesker som har rusproblem og alvorlige psykiske helseplager. Det passer også for deg som vil kvalifisere deg innen forskings- og utviklingsprosjekt.

Om du er ansatt i en kommune, kan arbeidsgiveren din søke Fylkesmannen om tilskudd til dekning av lønnsutgifter.

Praksis

Praksis skjer i andre semester og varer i ni uker.

Hvordan er undervisningen?

I undervisningen møter du varierte læringsformer, både praktisk- og akademisk trening, forelesinger, gruppearbeid, seminar, e-læring, skriftlig arbeid, ferdighetstrening, praksisstudium og prosessorienterte veiledningsgrupper. 

Utdanningen i psykisk helse- og rusarbeid er treårig. 60 studiepoeng første år som fulltidsstudium.

Har du videreutdanning fra før?

Følgende videreutdanninger gir innpass på masterstudiet:

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Videre studier

Du kan også ta doktorgrad hos oss!