Organisasjon og ledelse-student som ser i kamera

Organisasjon og leiing

Master

Ønskjer du ei leiar- eller administrasjonsstilling innan helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren? Master i organisasjon og leiing er ei yrkesnær leiarutdanning.

Bergen (2024)
Haugesund og Førde (2025)

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i lokalt opptak

  3308 Utdanning, 3309 Helse og velferd

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad / grunnutdanning i ein relevant profesjon
  • To år yrkespraksis etter fullført grunnutdanning

  Utdanning og praksis må vere relevant for studieretninga du søkjer opptak til. Døme på relevante profesjonsområde:

  • Helse- og velferdsleiing: Sosialt arbeid, barnevern, sjukepleie, fysioterapi, vernepleie
  • Utdanningsleiing: lærar, barnehagelærar

  Andre utdanningar på bachelornivå innan fagområda helse, velferd eller utdanning kan vurderast.

   

  Poenggrense ved forrige opptak

  • 2023: Haugesund

   • Helse og velferd: 35,01
   • Utdanning: Alle kvalifiserte

   2023: Førde

   • Helse og velferd: 31,80
   • Utdanning : Alle kvalifiserte

   2022: Bergen

   • Helse- og velferd: 38
   • Utdanning: Alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere organisasjon og leiing?

  Du får spisskompetanse i organisasjon og leiing spesialisert til helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren. Du vel retning ut frå din utdanningsbakgrunn. Gjennom studiet tileignar du deg både generelle og sektorspesifikke kunnskapar som gjer deg kvalifisert til leiarstillingar innan offentleg forvaltning.

  I studiet lærer du:

  • å forstå skiftande og komplekse utfordringar slik dei framstår i gjennomorganiserte samfunn
  • korleis internasjonale og nasjonale, politiske føringar påverkar helse- og velferdsinstitusjonar
  • korleis endringar i offentleg sektor blir sett i verk gjennom reformer, og korleis dette skapar særskilde kontekstar for utøving av leiing
  • å bruke vitskaplege metodar på bruksretta problemstillingar innan sektoren

  I masteroppgåva di tar du utgangspunkt i ei problemstilling knytt til eit arbeidsområde du har erfaring med. Du får individuell rettleiing i arbeidet med oppgåva.

  Utdanninga veksler studiestad annakvart år. I 2024 kan du studere i Bergen. I 2025 vil det vere opptak i Haugesund og Førde. 

  Spesialisering helse- og velferdsleiing

  Du har emne som styring, omstilling og leiing i offentlege organisasjonar, leiing av forbetringsarbeid i grunneiningar, helse- og velferdspolitikk, jus, økonomiforvaltning, forskingsstrategiar og metode.

  Spesialisering utdanningsleiing

  Du har emne som styring, omstilling og leiing i offentlege organisasjonar, leiing av pedagogisk verksemd, utdanningspolitikk, jus, økonomiforvaltning, forskingsstrategiar og metode.

  Korleis er undervisninga?

  Vi har forelesingar, casedrøftingar, øvingar, prosjektseminar og skriftlege oppgåver.

  Studiet er samlingsbasert, med rundt fem samlingar á to dagar i kvart semester.

   

  Utveksling

  Som student kan du reise på utveksling, viss du ønskjer det. 

  Kor kan du reise?

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Ein fullført master kvalifiserer deg for opptak til ei forskarutdanning, til dømes til ph.d.-studiet i Ansvarleg innovasjon og regional utvikling ved HVL.