Praksis i barnevern

Her finn du informasjon om praksis til deg som er student ved barnevernspedagogutdanninga.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis vår 2021

 

Før praksis må du lese praksishefte, emneplanen for ditt aktuelle studieår og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieplanen og felles informasjon om praksis. 

Tidspunkt for praksisperiodar og emneplan

Campus Sogndal, oppstart hausten 2020

Første studieår:

Andre studieår:

Campus Sogndal, oppstart hausten 2019 og tidlegare

Denne informasjonen gjeld deg som studerar etter utgåande studieplan.  

Andre studieår:

Tredje studieår:

Tildeling av praksisplass

Vi innhentar praksisplassar for alle studentar. Du får beskjed i Canvas om kvar du får praksisplass. 

Les meir om kvar du kan få praksisplass

Førsteårspraksis føregår i barnehage og skule. Andreårspraksis føregår i statleg og kommunalt barnevern, dette gjeld berre ny studieplan.

I hovudsak føregår praksis i tidlegare Sogn og Fjordane. Du må rekne med pendling og eventuelt flytting i samband med praksis.

Arbeidstid og turnus

Mange praksisplassar inneber turnus.

Tilrettelegging av praksis

Om du har behov for særleg tilrettelegging i praksis eller praksis på ein bestemt stad, finn du meir informasjon på nettsida om tilrettelegging av praksis.

Vurdering av praksis

Du og praksisrettleiar må fylle ut skjema for sluttvurdering av praksis. Du leverar inn skjema for praksisvurdering i det digitale verktøyet Wiseflow.

Hvis det er fare for at du ikkje består praksis, skal du få skriftleg varsel. Her finn du meir informasjon om rutinar ved fare for ikkje bestått praksis

Vurderingsskjema for barnevern

Her kjem vurderingsskjema

Studieplan

Lurer du på noko?

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FHS

Dette må alle kjenne til: