Uønskede hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet for studentene

Uønskede hendelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet for studentene kan for eksempel være skader, ulykker eller nestenulykker i høgskolen sine lokaler, skader i praksis eller skader i spesialrom.

Vi vil gjerne at du som student rapporterer om uønskede hendelser, slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt for å forebygge, avdekke og rette opp feil og mangler. Alle slike avvik utgjør et potensial for forbedring for høgskolen og vi er derfor glade for å få inn flest mulig rapporteringer.

Ved skade på studenter

Skade forstås i denne sammenheng som skade studenten blir påført i høgskolens egne lokaler, i undervisningen eller i praksisstudiene.

Skade i høgskolens lokaler meldes elektronisk til høgskolen av studenten selv.

Studenten kan også melde hendelsen til NAV-kontoret i kommunen der studenten bor. Hvis skaden skjedde i undervisningen benytt NAV skjema (NAV 13-10.01).

Studentsamskipnaden tilbyr ulike ordninger for støtte til lege, transport og behandling, samt rådgiving hos psykolog, prest o.l. Sjekk deres nettsider for mer informasjon.

Skade i praksisstudier

Dersom skade skjer i praksisstudier, er det praksisplassen som har arbeidsgiveransvar for studentene og studentene har de samme rettigheter som øvrige tilsatte på praksisplassen. Praksisstedet følger opp studenten etter egne retningslinjer for håndtering av slike saker.

Praksisstedets skademeldingsskjema fylles ut snarest vedrørende tidspunkt, eventuelle vitner, hendelsesforløpet, hvilken skade som har oppstått mm. Skademeldingsskjemaet leveres til ledelsen på praksisstedet. Praksisstedet informerer deretter utdanningen om hva som har skjedd, og hvordan det er blitt fulgt opp.

Ved skade på studenter i praksisstudier kommer studenter inn under Folketrygdens bestemmelser om ytelser ved yrkesskader. Arbeidsgiver, institusjonen eller den skadelidte selv plikter etter folketrygdlovens kap.13 snarest å sende skademelding til NAV når en student blir påført legemsskade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning (bruk skjemaet NAV 13-07.05).

Skade i praksis meldes til høgskolen av studenten selv (Skademelding til HVL).

Skade i spesialrom

Arbeidsmiljøloven gjelder som hovedregel ikke for studenter, men det finnes unntak. Ifølge Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 1, «Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2.

Studentene er etter dette beskyttet av loven i fysikk-, kjemi, verksted og formingstimene, men ikke ved annen klasseundervisning. Som en konsekvens av dette skal man i forbindelse med avviksbehandling gjennomføre de samme prosedyrer/tiltak for studenter som for ansatte i spesialrommene ved:

  • skader, ulykker og nestenulykker
  • brann og branntilløp
  • forurensninger
  • manglende eller mangelfullt verneutstyr
  • trekk, støy, dårlig belysning

Forsikring ved skade

Studenter ved statlige universiteter og høyskoler er ikke forsikret via sin utdanningsinstitusjon, men er dekket gjennom folketrygden forutsatt at de er medlemmer i folketrygden. Dette innebærer at de er yrkesskadedekket for yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden.

Skal studentene ha en fullgod dekning hvis de blir utsatt for skade, må de tegne egne private forsikringer. Det er studentens eget ansvar å underrette sitt eget forsikringsselskap ved skade.