Skikkavurdering

Innanfor lærar-, helse- og sosialutdanningane våre skal høgskulen sikre at dei studentane vi utdannar, ikkje berre har dei nødvendige teoretiske kunnskapane og praktiske ferdigheitene for yrkesutøving, men også nødvendige personlege eigenskapar.

Formålet med skikkavurdering

Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukarar av ulike tenester ikkje møter yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for. Vurderinga skjer gjennom heile studiet.

Særskild skikkavurdering

Dersom det blir levert ei grunngitt tvilsmelding på ein student, vil det bli gjort ei særskild skikkavurdering. Alle som er i kontakt med studentar kan levere inn tvilsmelding (fagleg og administrativt tilsette ved høgskulen, praksisfeltet og medstudentar). Tvilsmeldinga kan ikkje leverast anonymt. Den som leverer tvilsmelding blir ikkje rekna som part i saka.

Når blir ein student vurdert til å vere uskikka?

Ein student som utgjer ein mogleg fare for fysisk og psykisk helse, rettar og tryggleik eller livet til barnehagebarn, elevar, pasientar, klientar og brukarar studenten vil komme i kontakt med under praksisstudia eller under framtidig yrkesutøving, kan bli vurdert som uskikka for yrket.

Vurderingskriterium

Skikkavurdering er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

  • § 3. Vurderingskriterium for lærar- og spesialpedagogiske utdanningar
  • § 4. Vurderingskriterium for logoped-, helse- og sosialfagutdanningane og tolkeutdanning i teiknspråk

Skikkavurderingsnemnda

HVL har ei skikkavurderingsnemnd.

Meir informasjon: