Skikkavurdering

Skikkavurderinga skal sikre at barn, elevar, pasientar og brukarar av ulike tenester ikkje møter yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for.

Skikkavurdering er regulert av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Ein student kan bli vurdert som uskikka for yrket dersom studenten utgjer ein mogleg fare for fysisk og psykisk helse, rettar og tryggleik eller livet til barnehagebarn, elevar, pasientar, klientar og brukarar studenten vil komme i kontakt med under praksisstudia eller under framtidig yrkesutøving.

Løpande skikkavurdering skjer gjennom heile studiet, jf. forskrifta §2.

HVL har ei eiga skikkavurderingsnemnd.

Utdanningar med skikkavurdering

Oversikt over kva utdanningar som har skikkavurdering

Særskild skikkavurdering

Dersom det er grunngitt tvil om ein student er skikka til yrket, skal det gjennomførast særskild skikkavurdering jf. forskrifta §2. Forvaltningslova sine reglar om sakshandsaming gjeld ved særskild skikkavurdering

Tvilsmelding

Særskild skikkavurdering startar med ei tvilsmelding. Grunngitt tvilsmelding i samsvar med § 9 i forskrifta blir sendt skriftleg til institusjonsansvarleg på den aktuelle campusen (sjå under).

Alle som er i kontakt med studentar kan levere tvilsmelding, til dømes praksislærar og faglærar, studentar, praksisfeltet og administrativt personale. Den som leverer tvilsmelding er ikkje part i saka og har ikkje krav på tilbakemelding.

Tvilsmelding som tydeleg er ugrunna skal ikkje behandlast av institusjonsansvarleg. Tvilsmelding skal ikkje sendast på e-post.

Institusjonsansvarlege

Institusjonsansvarlege sine oppgåver

Institusjonsansvarlege skal

  • følgje opp innleverte tvilsmeldingar i samsvar med forskrifta § 10  
  • fremje saker om skikkavurdering for Skikkavurderingsnemnda
  • informere studentar og tilsette på dei aktuelle utdanningane om ordninga med skikkavurdering 

Vurderingskriterium

Til grunn for skikkavurdering er det utarbeidd kriterium i forskrifta:

Saksgang

Saksgang i skikkavurderingssaker ved HVL