Reglement for delstudium i utlandet

§ 1 Anvendelsesområde

Reglementet gjeld ved uttak til studieplassar for studentar ved HVL i samband med delstudiar i utlandet. Med delstudium i utlandet meinast:

  • Utveksling i samband med studium, eventuelt kombinert med praksisopphald som skal innpassast som en del av utdanninga. Studieopphaldet skal vara mellom 3 og 12 månader og skje innanfor rammene av en bilateral avtale. Kan inkludera praksis.
  • Utveksling i samband med praksis som skal innpassast som en del av utdanning. Praksisopphaldet skal vara minimum 2 månader og skje innanfor rammene av en praksisavtale med ei verksemd eller ein organisasjon/institusjon

Reglementet gjeld på lågare og høgare grad, innanfor alle fagområder. Skriftlege avtalar og forskriftene til studentmobilitetsprogram (f.eks. Erasmus-programmet) regulerer tilhøva nærare.

§2 Vilkår for å kvalifisera for opptak til delstudium i utlandet

  • Studenten må ha produsert minimum 60 studiepoeng på høgare nivå.
  • Dersom utdanninga har krav om studieprogresjon for å gå vidare til neste semester eller studieår, må studenten ha oppfylt dette.
  • For å kunne søkja om delstudium i utlandet må ein student ha regulært opptak til eit gradsprogram eller ein vidareutdanning ved HVL. Opptaket må vera gyldig i heile utvekslingsperioden.
  • Studenten må søkja om utveksling via SøknadsWeb innan gjevne fristar.
  • Delstudiet i utlandet må vera fagleg førehandsgodkjent som del av studenten sin utdanningsplan ved HVL før avreise.

Det vil også bli lagt vekt på ei heilskapleg vurdering av søkaren.

HVL kan avslå søknadar som ikkje fyller vilkåra i § 2. Studenten har klagerett på vedtaket.

§ 3 Rangering av kvalifiserte søkjarar

Dersom det er eit avgrensa tal studieplassar, stipend eller andre økonomiske fordelar frå HVL og/eller vertsinstitusjonen, skal konkurrerande søkjarar rangerast før vedtak om tildeling.

Ved vurdering skal det leggjast vekt på:

  • Søkjarar som ikkje tidlegare har gjennomført delstudium i utlandet skal prioriterast.
  • Utrekna karaktersnitt ved HVL.
  • Dersom to eller fleire søkjarar vert vurdert likt, skal uttaket avgjerast ved loddtrekning.

Studentar som ikkje får tilbod om utveksling fordi det er fleire søkjarar enn tilgjengelege utvekslingsplassar, kan få tilbod om venteliste eller høve til å finna eit anna utvekslingsalternativ. Studieplassar og stipend, eller andre økonomiske føremoner frå HVL og/eller vertsinstitusjon, kan verta prioritert til studentar på fastsette studieprogram.