Retningslinjer ved legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som kommer inn under helsepersonelloven og som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) kan kun starte i praksisstudier (inkludert hospitering og observasjonspraksis) dersom høgskolen og leder for praksisstedet på forhånd er kjent med behandlingen.

Studenten skal ta kontakt med studieveileder knyttet til den aktuelle utdanning og legge frem legeerklæring som viser at behandlingsopplegget er stabilisert og at det ikke foreligger sidemisbruk.

Studieveileder innhenter samtidig studentens samtykke for å frigi taushetsbelagt informasjon om behandlingen til praksiskoordinator ved høgskolen, og leder og veileder ved de aktuelle praksisstedene.

Høgskolen tilrettelegger for praksisstudiene og i samarbeid med studenten sørger for at praksiskoordinator ved høgskolen, leder og veileder ved praksisstedet er informert om at studenten er under LAR.