Innovasjon og implementering

Innovativ forsking kan forvandle måten vi tenkjer på. Det kan løysa problem og møta samfunnet sine behov innan helse og omsorg på ein måte som betrar dei noverande løysningane.

Forskinga legg vekt på tenesteinnovasjon innan helse, omsorg og velferd, og utvikling av ny kunnskap og teknologi. Nøkkelord er pofesjonane si rolle som pådrivar for endring, samarbeid på tvers, nye teknologiar og organisasjonsformer og kunnskapsbasert praksis.

Tematiske forskingsområde:

  • Innovasjon i offentleg sektor
  • Teknologisk innovasjon
  • Velferdsteknologi
  • Frå kunnskap til handling
  • Implementering av forsking
  • Fagdidatikk

Forskargrupper:

Nettverk: