Nettverk for pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid

Nettverket skal skape en arena for pedagogiske innovasjonsprosesser. Det skal sikre høy kvalitet i utdanningen og gode læringsprosesser for studentene.

Nettverket skal også:

 • Stimulere til forsknings- og utviklingsarbeid lokalt på campusene og motivere og bistå kollegaer i arbeid mot førstekompetanse.
 • Utveksle praktiske erfaringer i forbindelse med læring og motivere til utprøving av nye læringsmetoder.
 • Samarbeide internt i HVL og eksternt med kommuner, helseforetak, andre høgskoler/universiteter, samt internasjonale miljøer.

Pågående forsknings- og utviklingsprosjekt

På tvers av campus

 • Samarbeid og synergi? Kvalitetsutvikling av undervisning i dokumentasjon av sykepleie i bachelorutdanningen på fire campus ved Høgskulen på Vestlandet.
 • Implementering av medisinsk naturvitskapleg kunnskap (MNK) i sjukepleie. Eit pedagogisk forskingsprosjekt i samarbeid mellom sjukepleieutdanningane i Førde og Haugesund.

Campus Haugesund/Stord

 • Kunnskapsutvikling i palliasjon gjennom simulering og klinisk praksis.
 • Prosjekt studentaktive læringsmetoder ved bruk av temabasert undervisning.
 • Sykepleiesenteret som læringsarena (SysLA).
 • Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring – muligheter og utfordringer i læring og fasilitering.
 • Simulering som læringsaktivitet i bachelorutdanningen i sykepleie. Prosjektet består av fire delprosjekt der vi ønsker å evaluere eksisterende simuleringsaktivitet knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid og simulering sammen med kollega. I tillegg inngår også simulering med norske og internasjonale studenter med tanke på anvendelsesmuligheter i klinisk praksis.
 • Å fremme lærende praksiskulturer, et samarbeid mellom høyskolen og kommunehelsetjenesten.
 • Klinisk sluttkompetanse. Ei obligatorisk oppgåve i siste praksisperiode, der studentane skal gjennomføre ei oppgåvesløyfe der dei skal løyse ulike faglege utfordringar. Hensikta er å oppnå fagleg tryggleik og oppleving av meistring hos studenten før ein går ut som nyutdanna sjukepleiar.

Campus Sogndal

 • Pilotprosjekt om kollegaveiledning. Ei gruppe frå Høgskulen på Vestlandet og ei gruppe frå Høgskolen i Østfold held på med eit prosjekt for å utvikle kollegaveiledning tilpassa høgare utdanning.
 • Utvikling av digitale læringsformer i klasserommet.

Campus Førde

 • Kvalitet på helsetenester, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit i eit helseføretak.

Ledere av nettverket

Campus Haugesund/Stord:

bilde av Hellen Dahl

Hellen Dahl

Førstelektor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Campus Førde: 

bilde av Lars Kyte

Lars Kyte

Førstelektor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

Campus Sogndal:

bilde av

Dosent II, Institutt for velferd og deltaking

.