Førstelektor

Irene Aasen Andersen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, IHO, campus Førde.

 

UTDANNING
Bachelor i sjukepleie (1997), helse- og sosialadministrasjon (2000), vidareutdanning i rettleiing (2002), master i organisasjon og leiing (2006), kunnskapsbasert praksis (2009), kurs for førstelektorkandidatar i vitskapsteori, forskingsmetode og akademisk skriving (2012), helsepsykologi, tverrfagleg vidareutdanning (2014), høgskulepedagogikk (digital kompetanse i høgare utdanning, rettleiing på fagtekstar, undervisning for læring, møte med studenten) (2013-2017), strukturelle vilkår for profesjonsutøving (2016), førstelektoropprykk (2017).

 

ARBEIDSERFARING

2017- d.d. førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet (campus Førde)

8 år ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (høgskulelektor, emneansvarleg og verneombod/ vara for hovudverneombod i AMU).

12 år ved Helse Førde (klinikar, leiar, fagutviklingssjukepleiar)

 • 2024- d.d.: medlem av AMU
 • 2021- 2023: vara i AMU
 • 2020- d.d.: fakultetshovudverneombod ved FHS og campusverneombod, campus Førde
 • 2021- d.d.: forskingsgruppeleiar: Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta.
 • 2019- 2021: vara forskingsgruppeleiar: Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta.

FAGFELT Sjukepleie, kvalitetsutvikling og endringsarbeid i spesialisthelsetenesta, studentinvolvering i ulike prosjekt i praksisemne, tverrprofesjonell samarbeidslæring, forbetringsarbeid, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit.

Underviser i
 • Sjukepleie til pasientar i spesialisthelsetenesta
 • Sjukehus som system, fagleg leiing, tenesteutvikling og innovasjon
 • Simulering og ferdigheitstrening
 • Rettleier studentar (fagtekstar, bacheloroppgåver, masteroppgåver)
Forskar på
 • Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis
 • Kvalitet på helsetenester, arbeidsmiljø og jobbtilfredsheit i eit helseføretak
 • Utdanningsforsking
 • Nordiske sjukepleiarar sine kompetanse- og kunnskapsutfordringar, frå nyutdanna og i løpet av dei 10 første yrkesaktive åra
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Foreldre til barn med autismespekterforstyrringar sine erfaringar kring samarbeid mellom skule og heim

  Dahl, Jorun Elin, Vee, Tove Sandvoll, Orm, Stian, Andersen, Irene Aasen (2024)
 • The Professional Nurse Self-Assessment Scale II – Translation and cultural adaptation for Nordic countries

  Anåker, Anna, Fagerström, Lisbeth, Wangensteen, Sigrid, Andersen, Irene Aasen, Henriksen, Jette, Svavarsdóttir, Margrét Hrönn (2024)
 • Utvikling av ny praksismodell

  Sunnarvik, Marit Anita, Andersen, Irene Aasen, Zablotna, Danuta Teresa, Bjordal, Terese (2023)
 • Sjukepleiarmangel i Norden. Felles utfordring - forsking på tvers av landa for å styrke profesjonen

  Andersen, Irene Aasen, Hovland, Gro (2023)
 • A Nordic collaboration initiative to improve competency and mitigate challenges in nursing

  Andersen, Irene Aasen, Hovland, Gro (2023)
Vis alle