Leiing og organisering

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Berit Rokne er tilsett rektor ved Høgskulen på Vestlandet, som øvste faglege og administrative leiar.

Mellombels organisering i 2017

I 2017 blir den nye organisasjonen utvikla og implementert, før endeleg fagleg og administrativ organisering trer i kraft i 2018. 

Frå 1.1.2017 til 31.12.2017 er høgskulen mellombels organisert som tre nærregioneiningar:

 • nærregion Sogn og Fjordane
 • nærregion Bergen
 • nærregion Stord/Haugesund

Leiarar på avdelings- og instituttnivå i 2017.

Nytt leiarnivå frå 1.8.2017

Frå 1.8.2017 har HVL fått på plass eit nytt leiarnivå. Dei nye leiarane inngår i rektor si strategiske leiargruppe og skal i 2017 arbeide med spørsmål som angår framtida til HVL.

I denne leiargruppa sit dei tre prorektorane, dei to direktørane og dei fire dekanane, samt rektor: 

Ny organisering i 2018

Ny fagleg og administrativ organisering trer i kraft i 2018. HVL får fire fakultet og 17 institutt. Namna på institutta er mellombelse og kan bli endra.

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI):

 • Idrett, kroppsøving, mat og helse, naturfag
 • Pedagogikk GLU/BLU, PPU Y/A, IKT i læring, samfunnsfag, KRLE
 • Norsk, engelsk, matematikk, teiknspråk
 • Kunst og handverk, musikk, drama

Fakultet for helse- og sosialfag (FHS):

 • Sjukepleie, jordmor, helsesøster m.m.
 • Fysioterapi, ergoterapi, radiografi
 • Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN):

 • Maskin og marin
 • Bygg
 • Miljøvitskap (fornybar, geologi, landskap)
 • Data og realfag
 • Bioingeniør og kjemi
 • Elektro
 • Sikkerheit

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS):

 • Nautiske fag
 • Økonomi og administrasjon 
 • Samfunnsvitskap


Arbeidet med å forme HVL til ein heilskapleg institusjon blir organisert i Organisasjonsutviklingsprogrammet (OU-programmet).