Leiing og organisering

Styret er det høgste avgjerande organet ved Høgskulen på Vestlandet. Arvid Hallén er styreleiar. Berit Rokne er tilsett rektor ved Høgskulen på Vestlandet, som øvste faglege og administrative leiar.

Mellombels organisering i 2017

I 2017 blir den nye organisasjonen utvikla og implementert, før endeleg fagleg og administrativ organisering trer i kraft i 2018. 

Frå 1.1.2017 til 31.12.2017 er høgskulen mellombels organisert som tre nærregioneiningar: nærregion Sogn og Fjordane, nærregion Bergen og nærregion Stord/Haugesund.

HVL har tre prorektorar, ein i kvar nærregion, som på vegner av rektor har ansvar for regional utvikling i nærregionen.

Mellombelse prorektorar frå 1.1. til 1.8.2017:

Andre leiarar i mellombels stilling i 2017:

Leiarar på avdelings- og instituttnivå.

Ny organisering i 2018

Ny fagleg og administrativ organisering med fire nye fakultet trer i kraft i 2018. 

HVL får ein leiingsmodell med tre prorektorar og to administrative leiarar på øvste nivå. Dei strategiske ansvarsområda til prorektorane blir utdanning, forsking og samhandling.