Prorektor for utdanning

Anne-Grethe Naustdal

Arbeids- og kompetanseområde

Prorektor for utdanning i perioden 01.08.21 til 31.07.25.

Som prorektor for utdanning har eg eit særleg ansvar for utdanningane, den strategiske utviklinga og kvaliteten innanfor utdanningsområdet. Eg har det overordna leiaransvaret for dei fellesadministrative tenesteområda utdanningskvalitet, studieadministrasjon og utvikling av læring og undervisning.

Eg er utdanna sjukepleiar, har mastergrad i organisasjon og leiing, og er førstelektor i helsefag. Eg kjem til stillinga som prorektor for utdanning frå eit fireårig verv som prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet. Eg har delteke i ei rekkje verv og utvalsarbeid regionalt og nasjonalt knytt til universitets- og høgskulesektoren. I mitt arbeid som vitskapleg tilsett ved tidlegare Høgskulen i Sogn og Fjordane, var eg mellom anna studieleiar ved sjukepleieutdanninga i Førde, leiar av studieutvalet og dekan ved Avdeling for samfunnsfag i Sogndal.

Eg vil bruke min kunnskap og erfaring til å inspirere, motivere og sette kraft i utdanningsområdet, og utfordre fag, administrasjon og studentar til å ta nye steg og saman byggje det nye universitetet på Vestlandet

Ta gjerne kontakt på anne.naustdal@hvl.no   mobil 90094491

Underviser i

Fagområda eg i hovudsak underviste i sist eg var i ei undervisnings- og forskingsstilling var:

  • Organisasjon og leiing
  • Forbetringsarbeid
  • Dokumentasjon 

Forskar på

Fagområda eg i hovudsak forska på sist eg var i ei undervisnings- og forskingsstilling var:

  • Leiing og samhandling i helsetenesta
  • Skikkavurdering av studentar