Råd og utval ved HVL

HVL sitt styre

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. 

Medlemmar, protokoll, sakspapir, møteplan og forretningsorden for høgskulestyret.

Leiargruppe

I strategisk leiargruppe sit rektor, tre prorektorar, to direktørar og fire dekanar: 

Fakulteta sine råd og utval

Organ for medverknad

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
AMU er eit organ som tek avgjerder og gir råd for gjennomføringa av arbeidsmiljølovgiving ved HVL

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalet (IDF)
Organisasjonar med partsrett møter til IDF-møte ved HVL

Campusråd
Dei fem campusråda er rådgjevande organ ovanfor strategisk leiing i saker som støttar målet om levande campus

Likestillings- og inkluderingsråd
Startar opp hausten 2019

Språkpolitisk utval
Utvalet har ansvar for oppfølging og gjennomføring av dei språkpolitiske retningslinjene og for høgskulens språkpolitikk

Forsking, innovasjon og samhandling

Forskings- og innovasjonsutvalet (FI)
FI-utvalet gir råd til leiinga ved HVL

Forskningsetisk utval
Utvaleter eit rådgivande organ for forskningsetikk ved HVL

Samhandlingsutvalet
Utvalet gir råd til leiinga ved HVL og er m.a. ein arena for å setje tverrfakultære spørsmål på dagsordenen

Utdanning

Utdanningsutvalet (UU)
Utvalet bidreg til å sikre at studieprogramma ved HVL har høg kvalitet og samfunnsrelevans

Sentralt ph.d.-utval og ph.d-programutval
Det sentrale utvalet for ph.d.-utdanningane ved HVL er eit strategisk samordningsorgan som lager felles retningslinjer og rutinar for forskarutdanning

Studieprogramråda
Studieprogramråda gir studieprogramansvarleg og fakultetsleiing råd om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalet (LMU)
LMU deltek i planlegging av tiltak for godt læringsmiljø, og følger med på studentane si sikkerheit og velferd

Klagenemnd
Klagenemnda behandlar klagesaker og saker som omhandlar fusk

Skikkavurderingsnemnda
Nemnda skal sikre at HVL ikkje utdannar yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for

Studentråd- og utval

Studenttinget
Studenttinget er det øvste studentpolitiske organet ved HVL

Studentane deltek òg i medverknadsorgan på campus- og fakultetsnivå

Personal og HR

Tilsettingsutval og tilsettingsråd
HVL har har eit tilsettingsråd (TR) som er ansvarleg for å tilsette i alle teknisk-administrative stillinger på heile HVL, og fire tilsettingsutval (TU) som tilsetter i undervisnings- og forskarstillinger

Samarbeid med næringsliv og arbeidsliv

Kompetanseforum
HVL deltek i Kompetanseforum Hordaland (Vestland)