Råd og utval ved HVL

Fakulteta sine råd og utval

Organ for medverknad

Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
AMU er eit organ som tek avgjerder og gir råd for gjennomføringa av arbeidsmiljølovgiving ved HVL.

Informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalet (IDF)
Organisasjonar med partsrett møter til IDF-møte ved HVL.

Språkpolitisk utval
Utvalet har ansvar for oppfølging og gjennomføring av dei språkpolitiske retningslinjene og for høgskulens språkpolitikk.

Velferdsutvalget
Utvalet skal utarbeide retningslinjer for velferdsarbeidet ved HVL og gi føringer for hvordan velferdsmidlene skal benyttes.

Forsking, innovasjon og samhandling

Forskings- og innovasjonsutvalet (FI)
FI-utvalet gir råd til leiinga ved HVL

Forskningsetisk utval
Utvaleter eit rådgivande organ for forskningsetikk ved HVL

Utdanning

Utdanningsutvalet (UU)
Utvalet bidreg til å sikre at studieprogramma ved HVL har høg kvalitet og samfunnsrelevans

Sentralt ph.d.-utval og ph.d-programutval
Det sentrale utvalet for ph.d.-utdanningane ved HVL er eit strategisk samordningsorgan som lager felles retningslinjer og rutinar for forskarutdanning

Studieprogramråda
Studieprogramråda gir studieprogramansvarleg og fakultetsleiing råd om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet

Læringsmiljøutvalet (LMU)
LMU deltek i planlegging av tiltak for godt læringsmiljø, og følger med på studentane si sikkerheit og velferd

Klagenemnd
Klagenemnda behandlar klagesaker og saker som omhandlar fusk

Skikkavurderingsnemnda
Nemnda skal sikre at HVL ikkje utdannar yrkesutøvarar som er uskikka for det arbeidsområdet dei utdannar seg for

Studentråd- og utval

Studenttinget
Studenttinget er det øvste studentpolitiske organet ved HVL

Studentane deltek òg i medverknadsorgan på campus- og fakultetsnivå

Personal og HR

Tilsettingsråd- og utval
HVL har har eit tilsettingsråd (TR) som er ansvarleg for å tilsette i alle teknisk-administrative stillinger på heile HVL, og fire tilsettingsutval (TU) som tilsetter i undervisnings- og forskarstillinger

Rådet for likestilling, mangfold og inkludering
Formålet med rådet er å fremje likestilling, mangfald og inkludering ved Høgskulen på Vestlandet. Rådet skal blidra til at det ikkje går føre seg diskriminering av studentar og tilsette.

Samarbeid med samfunns- og arbeidsliv

Regional utvikling


Sakspapir og referat

Alle offentlege sakspapir tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov