Studentdemokratiet ved HVL

Studentene er de som best vet hvordan kvaliteten på undervisningen er, hvor god praksis er, hvor godt campusene er tilrettelagt for å studere osv. Derfor er det viktig at studentenes perspektiv og erfaringer tas med i betraktning når Høgskulen på Vestlandet (HVL) tar avgjørelser.

Studentdemokratiet ved HVL er bygget opp med et tillitsvalgtsystem som ivaretar alle nivåene ved institusjonen. Det velges studenttillitsvalgte på klassenivå, instituttnivå, fakultetsnivå og på høgskolenivå. De tillitsvalgte er med når viktige avgjørelser som påvirker studentene bestemmes.

Les mer om studentdemokratiet her.

Read more about the Student Democracy of HVL 

Klassetillitsvalgte (KTV) representerer studentene på sitt studieprogram og kull, og tar opp aktuelle problemstillinger klassen måtte ha. De har kontakt med sine instituttillitsvalgte.

Instituttillitsvalgte (ITV) representerer studentene ved sitt institutt og studiested. ITVene sitter i to studentråd: det lokale studentcampusrådet, og studentfakultetsrådet ved sitt fakultet. Det velges to ITVer per institutt per studiested. ITVer følger opp sine klassetillitsvalgte, informerer om aktuelle saker og tar med problemstillinger videre i de aktuelle linjene.

Fakultetstillitsvalgte (FTV) representerer studentene ved sitt respektive fakultet. Det velges to fakultetstillitsvalgte per fakultet og sitter som ledere av studentfakultetsrådet (SFR) ved respektive fakultet. FTVene er bindeleddet mellom instituttillitsvalgte og fakultetet. Fakultetstillitsvalgte sitter i fakultetsrådene ved respektive fakultet som studentrepresentanter. 

Campustillitsvalgte (CTV) representerer studentene ved sitt respektive campus. Det velges to campustillitsvalgte per campus, og sitter som ledere av studentcampusrådet (SCR) ved respektive campus. CTVene er bindeleddet mellom instituttillitsvalgte og HVL ved aktuelt campus. Campustillitsvalgte sitter i campusrådene ved respektive campus som studentrepresentanter.

Studenttinget

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved HVL og består av 20 faste representanter fra høyskolen sine fem campus. Studenttinget har fem møter i året, og vedtar overordnet politikk på vegne av studentene ved HVL. Samtidig velger studenttinget representanter til sentrale råd og utvalg, samt svarer på høringer i universitets- og høgskolesektoren.

Representanter til studenttinget velges på høstens studentvalg, ved urnevalg som vil si at alle studenter ved høyskolen er med på å stemme frem representantene. Det velges 10 representanter fra Bergen, 5 fra Førde/Sogndal og 5 fra Stord/Haugesund, som sitter et fullt kalenderår.

Les samarbeidsavtalen mellom Studenttinget på Vestlandet og HVL

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget er det utøvende organet i Studenttinget. De jobber for å gjennomføre politikken og sakene som vedtas i Studenttinget og saker ellers i hele organisasjonen. Det består av syv studenter hvorav fem jobber på fulltid og to på deltid. Arbeidsutvalget har kontor på alle campus og kan kontaktes på hverdager mellom kl. 09.00–15.00

Råd, styrer og utvalg ved HVL

I alle råd, styrer og utvalg som tildeles beslutningsmyndighet ved HVL skal studentene utgjøre minimum 20% av de stemmeberettigede. Studenttinget er valgforsamling til de sentrale råd, styrer og utvalg, og er de som organiserer og velger studentrepresentanter til disse utvalgene. Studenttinget velger blant annet studenter til Høgskolestyret, Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget, Skikkethetsnemda, Klagenemda m.m.

Studentfakultetsrådet Fakultet for helse- og sosialvitskap

Studentrådet består av alle de instituttillitsvalgte ved Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS). Disse representerer de omtrent 4 600 studentene på fakultetet, fra campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Studentrådet ledes av to fakultetstillitsvalgte, som har jevnlig kontakt med ledelsen ved fakultetet og resten av studentdemokratiet. De tar opp saker som er viktige for studentene ved FHS, og uttaler seg på deres vegne. Les mer her 

Samarbeidspartnere

Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved HVL og skal representere studentene ved HVL sine interesser også inn mot tilstøtende organisasjoner. STVL er blant annet medlem i Velferdstinget Vest og Norsk studentorganisasjon.

Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Norsk studentorganisasjon

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er den nasjonale studentpolitiske organisasjonen som jobber opp mot Stortinget, Regjeringen, NOKUT og andre nasjonale aktører innenfor høyere utdanning. STVL er et lokallag under NSO og sender hvert år delegater til NSOs ledersamlinger og årsmøte. På samme måte som STVL er valgforsamling for styrer, råd og utvalg ved Høgskulen, er NSO valgforsamling for nasjonale styrer, råd og utvalg.

Studentrådet UH-nett Vest

UH-nett Vest (Universitets – og høgskolenettverket på Vestlandet) skal bidra til å styrke høyere utdanning og forskning ved institusjonene gjennom et forpliktende nettverkssamarbeid. Nettverket består av utdanningsinstitusjonene HVL, UiB HVO, UiS og UiA. I tillegg er NLA og VID assosierte medlemmer. Nettverket har et studentråd som består av lederne for studentdemokratiene på de respektive utdanningsinstitusjonene. Studentrådets formål er å samarbeide om aktuelle politiske saker regionalt og nasjonalt.