Studenttinget på Vestlandet

Studenttinget på Vestlandet (STVL) er det øverste studentpolitiske organet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Studenttinget er et lovfestet organ som skal ivareta studentene ved HVL sine interesser og fremme studentenes synspunkter opp mot HVLs ledelse, styret og andre aktuelle aktører. For å kunne ivareta studentenes interesser på en best mulig måte har Studenttinget organisert seg på følgende måte:

Studenttinget

Studenttinget på Vestlandet og de 20 representantene som sitter her kan på mange måter sammenlignes med Stortinget og deres bestemmende makt. Representantene i STVL velges ved urnevalg ved hver region hver høst, og sitter for et år av gangen. STVL møtes ca. seks ganger i året der man blant annet behandler, og fatter vedtak i saker som angår studentene ved HVL og velger studenter til sentrale råd, styrer og utvalg, samt svarer på høringer i universitets- og høgskolesektoren.

Arbeidsutvalget

Der Studenttinget kan sammenlignes med Stortinget, kan arbeidsutvalget til Studenttinget på Vestlandet sammenlignes med regjeringen. Studenttinget er det bestemmende organ, mens arbeidsutvalget er det utøvende organ. Arbeidsutvalget består av syv studenter som jobber med å gjennomføre politikken og sakene som er blitt vedtatt i Studenttinget. Arbeidsutvalget jobber og har kontorplass i de ulike regionene for å opprettholde kontakten med alle studiestedene ved HVL.

Råd, styrer og utvalg ved HVL

I alle råd, styrer og utvalg som tildeles beslutningsmyndighet ved HVL skal studentene utgjøre minimum 20 % av de stemmeberettigede. Studenttinget er valgforsamling til de sentrale, råd, styrer og utvalg, og er de som organiserer og velger studentrepresentanter til disse utvalgene. Studenttinget velger blant annet studenter til Høgskulestyret, det sentrale læringsmiljøutvalget, forsknings- og utdanningsutvalget, skikkethetsnemda, klagenemda m.m.

Samarbeidspartnere

Studenttinget er det øverste studentpolitiske organet ved HVL og skal representere studentene ved HVL sine interesser også inn mot tilstøtende organisasjoner. STVL er blant annet medlem i Velferdstinget Vest og Norsk studentorganisasjon.

Velferdstinget Vest

Velferdstinget Vest er det studentpolitiske organet som jobber med velferdspolitikk for alle studentene på Vestlandet. Siden de fleste høyere utdanningsinstitusjonene har valgt å organisere sitt velferdstilbud gjennom Studentsamskipnaden Sammen har også studentene gått sammen og opprettet et organ som kan fremme alle studentene på Vestlandets velferdsbehov opp mot Sammen, kommunene og fylkeskommunene.

Norsk studentorganisasjon

Norsk Studentorganisasjon(NSO) er den nasjonale studentpolitiske organisasjonen som jobber opp mot Stortinget, Regjeringen, NOKUT og andre nasjonale aktører innenfor høyere utdanning. STVL er et lokallag under NSO og sender hvert år delegater til NSOs ledersamlinger og årsmøte. På samme måte som STVL er valgforsamling for styrer, råd og utvalg ved Høgskulen, er NSO valgforsamling for nasjonale styrer, råd og utvalg.