Utdanningsutvalet

Bidra til å sikre at utdanningar og studieprogram har høg kvalitet, samfunns- og arbeidslivsrelevans, byggjer HVL sin faglege profil og støttar opp strategisk utvikling knytt til internasjonalisering, forskingsbasert utdanning og livslang læring.

Medlemmer frå 1.1.2023

 • Anne Grethe Naustdal, prorektor for utdanning (leiar) 
 • Unni Margrethe Uren Aasen, prodekan for utdanning Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Gunn Haraldseid, prodekan for utdanning Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Brit Julbø, prodekan for utdanning Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Kari Håvåg Voldsund, prodekan for utdanning Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
 • Hege Cathrine Aarlie, programkoordinator, FHS
 • Marcin Fojcik, dosent, FIN
 • Gunhild Raunsgard, leiar eining for eksamen, avdeling for studieadministrasjon
 • Turid Bogetvedt Hitland, avdelingsleiar biblioteket
 • Halvor Austenå, ekstern medlem, seniorrådgiver utdanning og studiekvalitet, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Synne Seim Helleland, student
 • Jørgen M. Bakke, student

Medlemmene er oppnemnt for fire år, med unntak av studentrepresentantar som er oppnemnt for eitt år. 

Observatørar:

 • Elin Kvaale, nestleiar Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon 
 • Einar Brobakke, seniorrådgjevar,  verksemdstyring og internrevisjon
 • Ingvild Brekke Myhre, fagansvarleg Livslang læring, avdeling for Samfunnskontakt – arbeidsliv og livslang læring.
 • Gøril Hillersøy, studentombod HVL

Varamedlemmer frå 1.1.2023

Prorektor regional utvikling deltek på møta når det er relevant og er vara for leiar av utvalet. Ein eller fleire prodekanar som speglar prorektor for regional utvikling sitt område kan også stille om prorektor for regional utvikling meiner det er relevant.

 • Geir Kåre Resaland, prorektor for regional utvikling
 • Monica Wammen Nortvedt, prodekan for samhandling, Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Sigurd Sandvold, prodekan regional utvikling, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Øyvind Midtbø Berge, prodekan for innovasjon og regional utvikling, Fakutlet for ingeniør og naturvitskap
 • Helene Maristuen, prodekan regional utvikling, fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
 • Gro Ulland, Førstelektor, FLKI
 • Svein Magne Abrahamsen, førsteamanuensis, FØS
 • Unni Beite Rogvin, fagansvarleg opptak og rekruttering 
 • Gunhild Austrheim, biblioteket
 • Chris Kenneth Gudmundson, student

Avdeling for utdanningskvalitet har sekretæransvar for utvalet. Sekretær er Bente Sønsthagen.

Møteplan 2023

 • Torsdag 9.2.2023
 • Torsdag 30.3.2023
 • Torsdag 4.5.2023
 • Torsdag 7.9.2023
 • Tysdag 10.10.2023
 • Torsdag 9.11.2023

Mandat 

Vedtatt 16.11.2021.

Utdanningsutvalet skal 

 • Drøfte, belyse og gje råd til rektor i strategiske og politiske utdanningssaker.
 • Bidra til å sikre at utdanningar og studieprogram har høg kvalitet, samfunns- og arbeidslivsrelevans, byggjer HVL sin faglege profil og støttar opp strategisk utvikling knytt til internasjonalisering, forskingsbasert utdanning og livslang læring.
 • Gje råd om tiltak for god studentrekruttering på alle campusar og utdanningar.
 • Vurdere, følgje opp og gje råd om tiltak som tek i vare og vidareutviklar system og rammer for utdanningskvalitet.
 • Følgje opp og ta ansvar for utvikling og godkjenning av større endringar knytt til fellesemne “Danning og akademisk handverk”.
 • Følgje opp og gje råd i spørsmål om ressursbruk og målretta kompetanseutvikling i personalet knytt til HVL sine utdanningsstrategiske satsingar.
 • Akkreditere nye studieprogram med eit omfang på over 60 studiepoeng innanfor fagområde der høgskulen kan tildele doktorgrad, samt godkjenne nye studieplanar over 60 studiepoeng (delegert mynde frå styret).
 • Fatte vedtak etter eventuell delegasjon frå styret eller rektor i utdanningssaker.

Tidlegare møte i Utdanningsutvalet:

Sakspapir og protokoll frå møta i Utdanningsutvalet 2018 - 2021


Prorektor for utdanning
Utdanning
Fagansvarleg for utdanningskvalitet, studieportefølje og analyse
Høgskulen på Vestlandet