Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap skal bidra til å sikre og utvikle utdanningskvaliteten ved alle studieprogram ved fakultetet.

Utdanningsutvalet skal gi råd til fakultetsleiinga i strategisk utvikling av studieprogramma, og i det organiserte kvalitetsarbeidet rundt undervisning og læring. 

Samansetting

Medlem i utvalet fra 2022 til 2026. 

Leiar: Unni Margrethe Uren Aasen - prodekan for utdanning FHS

Ekstern representant:
Torill Forbord – prodekan for utdanning, NTNU
Vara: Ingrid Narum – prodekan for utdanning, OsloMet

Studentrepresentantar: 
Ine Fjeldberg, bachelor ergoterapi, Bergen
Maria Knudsen, bachelor sjukepleie, Bergen

Frå institutta

Institutt for helse og funksjon:
Margaret Søvik – fagseksjonsleiar ergoterapi
Vara: Eli Bjøvad Eikefjord – fagseksjonsleiar radiografi

Institutt for helse- og omsorgsvitskap:
Johannes Haltbakk – fagseksjonsleiar master i klinisk sjukepleie
Vara: Else Cathrine Rustad – viseinstituttleiar IHO

Institutt for velferd og deltaking
Hege Hansen – fagseksjonsleiar Master i psykisk helse- og rusarbeid
Vara: Berit Marie Njøs – studieprogramkoordinator bachelor i  barnevern

Administrative representantar: (1.11.21-1.8.22)
Cecilie Thaule Løvlid – konst. Fagansvarleg utdanningskvalitet/sekretær                           
Vara: Linda Thue Lydersen – Prosjektkoordinator vidareutdanningar
Hilde Kristin Tveit – Konst. Studieadministrativ leiar                    
Vara: Cecilie Thaule Løvlid - Konst. Fagansvarleg utdanningskvalitet
Vara: Kristen Stæger-Breisnes – Kvalitetsrådgjevar

Mandat for utvalet

Utdanningsutvalet skal gi innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld:

  • Utvikling og sikring av utdanningskvalitet i alle ledd, f.eks. å kvalitetssikre vurderingsordningar, internasjonaliseringsarbeid, følge opp evalueringar, tiltaksplaner og rapportering
  • Utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultetet
  • Sikring av at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar
  • Systematiske kvalitetsarbeid i fakultetet og følgje opp kvalitetssystem for HVL

Ved eventuell delegasjon skal utdanningsutvalet fatte avgjerd i følgjande saker delegert av dekan:

  • Godkjenne nye studieplaner og større revisjonar av eksisterande studieplanar til og med vidareutdanningar
  • Fastsette retningslinjer knytt til arbeid med utdanningskvalitet ved fakultetet