Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet ved Fakultet for helse- og sosialvitskap skal bidra til å sikre og utvikle utdanningskvaliteten ved alle studieprogram ved fakultetet.

Utdanningsutvalet skal gi råd til fakultetsleiinga i strategisk utvikling av studieprogramma, og i det organiserte kvalitetsarbeidet rundt undervisning og læring.

Samansetting

Leiar av utvalet, prodekan for utdanning Anne-Grethe Naustdal

 • Toril Forbod (prodekan for utdanning, NTNU) 
 • Johannes Haltbakk (fagseksjonsleiar, master i klinisk sjukepleie)
 • Eli Bjøvad Eikefjord (fagseksjonsleiar, radiografi)
 • Unni Margrethe Uren Aasen (fagseksjonsleder, vernepleie)
 • Cecilie Thaule Løvlid (rådgjevar)
 • Hilde Kristin Tveit (seniorrådgjevar/sekretær)
 • Fredrik Sørensen (fakultetstillitsvalt)

Varamedlemmer

 • Ingrid Narum (prodekan for utdanning, OsloMet)
 • Else Cathrine Rustad (fagseksjonsleiar, sjukepleie Haugesund)
 • Margaret Søvik (fagseksjonsleiar, ergoterapi)
 • Berit Marie Njøs (høgskulelektor, barnevern)
 • Kristin Senneset (studieadministrativ leiar)
 • Siri Skeie Dervo (fakultetstillitsvalt)

Mandat for utvalet

Utdanningsutvalet skal gi innspel og råd til fakultetsleiinga i saker som gjeld:

 • Utvikling og sikring av utdanningskvalitet i alle ledd, f.eks. å kvalitetssikre vurderingsordningar, internasjonaliseringsarbeid, følge opp evalueringar, tiltaksplaner og rapportering
 • Utvikling av kultur for kvalitetsforbetring ved fakultetet
 • Sikring av at studieplanar har høg kvalitet og at dei er i tråd med nasjonale krav og føringar
 • Systematiske kvalitetsarbeid i fakultetet og følgje opp kvalitetssystem for HVL

Ved eventuell delegasjon skal utdanningsutvalet fatte avgjerd i følgjande saker delegert av dekan:

 • Godkjenne nye studieplaner og større revisjonar av eksisterande studieplanar til og med vidareutdanningar
 • Fastsette retningslinjer knytt til arbeid med utdanningskvalitet ved fakultetet