Utdanningsutvalet ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap

Her finn du informasjon om utdanningsutvalet ved Fakultet for teknologi, miljø- og naturvitskap.

Utvalet skal gi råd til dekan om arbeidet med kvalitet i emne, studieprogram og studieportefølje, den utdanningsfaglege kompetansen og læringsmiljøet i fakultetet.

Mandat for utvalet

Utdanningsutvalet skal: 

  • Gje innspel i val av utdanningsstrategi for fakultetet og val av tiltak for å nå måla.
  • Bidra til å sikre at utdanningar og studieprogram har høg kvalitet, samfunns- og arbeidslivsrelevans, byggjer fakultetet og HVL sin faglege profil og støttar opp strategisk utvikling knytt til internasjonalisering, forskingsbasert utdanning og livslang læring.
  • Gje innspel i det systematiske kvalitetsarbeid i fakultetet og følgje opp kvalitetssystem for HVL.
  • Gje råd om tiltak for god studentrekruttering, godt læringsmiljø og auka gjennomstrøyming.
  • Følgje opp resultat etter evalueringar og tilfredsheitsmålingar som angår fakulteta sine studium. 
  • Gje råd om tiltak for å auke kompetanse på undervisningsaktivitetar og arenaer for erfaringsdeling mellom tilsette.
  • Følgje opp og gje innspel til aktuelle saker i studieprogramråda ved fakultetet.

Samansetting

Leiar: 
Brit Julbø (prodekan for utdanning)

Ekstern representant: 
Mette Mo Jakobsen (Høgskolen i Østfold)

Studentrepresentanter: 
Tonje Thrane
Eirik Selseng Strisland

Institutt for sikkerheit, kjemi- og bioingeniørfag: 
Line Wergeland
Vara: Fredrik Hemmingsson

Institutt for maskin- og maritime studium: 
Øystein Abrahamsen
Vara: 

Institutt for bygg, miljø- og naturvitskap: 
Anne Sofie Bjelland
Vara: Anders Johan Almås

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag:
Erik Andreas Hanson
Vara: Dag Topp Larsen

Gizem Ates Venås
Vara: Harald Spångberg

Handelshøgskulen HVL: 
Ingunn Skjelbreidalen
Vara: Lars Edvin Gjelstad

Svein Gunnar Sjøtun
Vara: Mona Kristin Nytun

Avdeling for læring og undervisning:
Per Eilif Thorvaldsen
Silvia Encheva

Sekretær for utvalet: Seniorrådgjevar Frode Randal. 

Funksjonstid 

Utvalet si funksjonstid er to år om gangen. Perioden er frå 01.01.2024 – 01.01.2026. Fagtilsette og ekstern representant sit i to år, studentrepresentantane sit i eitt år.

Møtefrekvens 

Det er normalt to møter per semester.

Sakspapir og protokoll

Sjå sakspapir og protokoll i Opengov