Forskings- og innovasjonsutvalet

FI-utvalet ved HVL er eit rådgjevande organ på institusjonsnivå som skal

 • gi råd til rektor/prorektor i førebuinga av saker
 • kjenne til korleis, og sikre at organet sitt ansvarsområde inngår i eit heilskapleg HVL
 • i bestemte sakstypar fatte vedtak etter ev. delegasjon frå styret eller rektor/prorektor

Medlemmer

 • Christine Øye, prorektor for forsking og innovasjon(leiar)
 • Marjolein Mimelink Iversen, prodekan for forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Vegard Fusche Moe, prodekan for forsking ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Stig Erik Jakobsen, prodekan for forsking ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap
 • Lars Martel Antoine Coenen, Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap
 • Gro Vatne Røsland, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Lill Anette Juvik, stipendiat, Fakultet for helse- og sosialvitskap, 
 • Gustav Tøstesen, stipendiat, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Aurora Victoria Farkas, student
 • Ole Jacob Nøss Aune, student

I tillegg deltek Turid Bogetvedt Hitland (avdelingsleiar Bibliotek), Elin Kvaale (nestleiar Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon) og Jan Ove Henriksen (økonomidirektør, Virksomhetsstyring og internrevisjon), Benedicte Meydel (Fagansvarlig HVL Skape, avdeling for Samfunnskontakt – arbeidsliv og livslang læring)

Varamedlemmer

 • Geir Kåre Resaland, Prorektor for regional utvikling
 • Sigurd Sandvold, Prodekan for regional utvikling, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Monica Wammen Nortvedt, Prodekan for samhandling, Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Øyvind Midtbø Berge, Prodekan for innovasjon og regional utvikling, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • John Roger Andersen, Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Knut Einar Utnes Øyangen, Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap
 • Frida Olsen Engedal, Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap
 • Haakon Kristian Kvidaland, Fakultet for helse- og sosialvitskap

Avdelingsleiar for Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon er sekretær for utvalet.

Mandat

Forskings- og innovasjonsutvalet skal

 • ta del i etableringa av, og følgje opp overordna mål og strategiske saksfelt innan FoU og innovasjonsområdet
 • gi råd i saker som vedkjem økonomiske, organisasjons- og kompetansemessige rammevilkår for realiseringa av strategiske mål
 • ta del i og stimulere til at HVL vert gjort synleg i strategisk relevante omgjevnader, og bidra til relevant samband mellom omgjevnadane og forskings- og innovasjonsaktiviteten i HVL
 • bidra til at HVL har ein heilskapleg forskings- og innovasjonsstrategi, og forskingsmiljø som reflekterer HVL sin faglege profil og kvalitetsambisjon
 • vurdere, følgje opp og gi råd om tiltak for etablering, gjennomføring, publisering og avvikling av forskingsaktivitet
 • følgje opp og gi råd i spørsmål om ressursbruk og målretta kompetanseutvikling i personalet knytt til HVL sine forskingsstrategiske satsingar
 • rapportere til overordna eining om aktiviteten i året som er gått, med råd om vesentlege tiltak for kommande år