Forskings- og innovasjonsutvalet

FI-utvalet ved HVL er eit rådgjevande organ på institusjonsnivå som skal

 • gi råd til rektor/prorektor i førebuinga av saker
 • kjenne til korleis, og sikre at organet sitt ansvarsområde inngår i eit heilskapleg HVL
 • i bestemte sakstypar fatte vedtak etter ev. delegasjon frå styret eller rektor/prorektor

Medlemmer

 • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking (leiar)
 • Alice Kvåle, prodekan for forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Ole Andreas Brekke, prodekan for forsking ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap
 • Vegard Fusche Moe, prodekan for forsking ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Lise Bjørkhaug Gundersen, prodekan for forsking Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Ole Jørgen Abusdal, stipendiat, 
 • Frida Lunde Høisæter, student
 • Andrea Cecilie Kristensen Wisbech, student
 • Pål Sørvik Pedersen, student

I tillegg deltek Turid Bogetvedt Hitland (avdelingsleiar Bibliotek), Elin Kvaale (nestleiar Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon) og Jan Ove Henriksen (økonomidirektør, Virksomhetsstyring og internrevisjon) som observatørar.

Varamedlemmar

 • Catharina Christophersen, professor ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Marjolein Iversen, professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Boris Balakin, professor ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Kristin Lofthus Hope, førsteamanuensis ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
 • Unni Moen, stipendiat
 • Caroline Anna Johansson Erviksæter, student
 • Jan Erik Midtun Kjønø, student

Avdelingsleiar for Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon er sekretær for utvalet.

Møteplan våren 2021

 • Forskings- og innovasjonsutvalet HVL (21.01.2021)

Avlyst

 • Forskings- og innovasjonsutvalet HVL (24.02.2021) kl. 14-16

 Click here to join the meeting

 • Forskings- og innovasjonsutvalet HVL (24.03.2021)  kl. 12-14

 Click here to join the meeting

 • Forskings- og innovasjonsutvalet HVL (20.05.2021) kl 12-14.30

Kronstad E241

Mandat

Forskings- og innovasjonsutvalet skal

 • ta del i etableringa av, og følgje opp overordna mål og strategiske saksfelt innan FoU og innovasjonsområdet
 • gi råd i saker som vedkjem økonomiske, organisasjons- og kompetansemessige rammevilkår for realiseringa av strategiske mål
 • ta del i og stimulere til at HVL vert gjort synleg i strategisk relevante omgjevnader
 • bidra til at HVL har ein heilskapleg forskings- og innovasjonsstrategi, og forskingsmiljø som reflekterer HVL sin faglege profil og kvalitetsambisjon
 • vurdere, følgje opp og gi råd om tiltak for etablering, gjennomføring, publisering og avvikling av forskingsaktivitet
 • følgje opp og gi råd i spørsmål om ressursbruk og målretta kompetanseutvikling i personalet knytt til HVL sine forskingsstrategiske satsingar
 • rapportere til overordna eining om aktiviteten i året som er gått, med råd om vesentlege tiltak for kommande år