Forskings- og innovasjonsutvalet

FI-utvalet ved HVL er eit rådgjevande organ på institusjonsnivå som skal

 • gi råd til rektor/prorektor i førebuinga av saker
 • kjenne til korleis, og sikre at organet sitt ansvarsområde inngår i eit heilskapleg HVL
 • i bestemte sakstypar fatte vedtak etter ev. delegasjon frå styret eller rektor/prorektor

Medlemmer

 • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking (leiar)
 • Christine Øye, prodekan for forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Ole Andreas Brekke, prodekan for forsking ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap
 • Vegard Fusche Moe, prodekan for forsking ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Lise Bjørkhaug Gundersen, prodekan for forsking Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Lars Martel Antoine Coenen, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Gro Vatne Røsland, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Ole Jørgen Abusdal, stipendiat
 • Unni Moen, stipendiat
 • Henrik Haug, student
 • Andrea Cecilie Kristensen Wisbech, student

I tillegg deltek Turid Bogetvedt Hitland (avdelingsleiar Bibliotek), Elin Kvaale (nestleiar Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon) og Jan Ove Henriksen (økonomidirektør, Virksomhetsstyring og internrevisjon), Fagansvarlig HVL Skape, avdeling for Samfunnskontakt – arbeidsliv og livslang læring, og prorektor for regional utvikling som observatørar.

Varamedlemmar

 • Geir Kåre Resaland, Prorektor for regional utvikling
 • Sigurd Sandvold, Prodekan for regional utvikling, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Monica Wammen Nortvedt, Prodekan for samhandling, Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Øyvind Midtbø Berge, Prodekan for innovasjon og regional utvikling, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Helene Maristuen, Prodekan for regional utvikling, Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap
 • Håvard Grøteide, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • John Roger Andersen, Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Knut Øyangen, Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap
 • Karl-Gunnar Severinsen, Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap
 • Rudi Nathaniel Stødle, student
 • Julie Enoksen Arntzen, student

Avdelingsleiar for Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon er sekretær for utvalet.

Møteplan våren 2023

Sakspapir blir publisert 1 uke før møtet.

Mandat

Forskings- og innovasjonsutvalet skal

 • ta del i etableringa av, og følgje opp overordna mål og strategiske saksfelt innan FoU og innovasjonsområdet
 • gi råd i saker som vedkjem økonomiske, organisasjons- og kompetansemessige rammevilkår for realiseringa av strategiske mål
 • ta del i og stimulere til at HVL vert gjort synleg i strategisk relevante omgjevnader
 • bidra til at HVL har ein heilskapleg forskings- og innovasjonsstrategi, og forskingsmiljø som reflekterer HVL sin faglege profil og kvalitetsambisjon
 • vurdere, følgje opp og gi råd om tiltak for etablering, gjennomføring, publisering og avvikling av forskingsaktivitet
 • følgje opp og gi råd i spørsmål om ressursbruk og målretta kompetanseutvikling i personalet knytt til HVL sine forskingsstrategiske satsingar
 • rapportere til overordna eining om aktiviteten i året som er gått, med råd om vesentlege tiltak for kommande år