Forskings- og innovasjonsutvalet

FI-utvalet ved HVL er eit rådgjevande organ på institusjonsnivå som skal

 • gi råd til rektor/prorektor i førebuinga av saker
 • kjenne til korleis, og sikre at organet sitt ansvarsområde inngår i eit heilskapleg HVL
 • i bestemte sakstypar fatte vedtak etter ev. delegasjon frå styret eller rektor/prorektor

Medlemmer

 • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking (leiar)
 • Alice Kvåle, prodekan for forsking ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Silvia Borissova Encheva, prodekan for forsking ved Fakultet for økonomi- og samfunnsvitskap
 • Torill Marie Bogsnes Larsen, prodekan ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Lise Bjørkhaug Gundersen, prodekan for forsking Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Beate Eltarvåg Gjesdal, stipendiat
 • Andreas Nilsen Landøy, student
 • Frida Bjørlo Øien, student

I tillegg deltek Turid Bogetvedt Hitland og Elin Kvaale som observatørar.

Varamedlemmer

 • Catharina Christophersen, professor Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
 • Marjolein Iversen, professor Fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Jens Kristian Fosse, førsteamanuensis Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
 • Kristin Lofthus Hope, førsteamanuensis Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
 • Hooshyar Azizpour, stipendiat
 • Yannick Alexander Broese van Groenou, student

Avdelingsleiar for Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon er sekretær for utvalet.

Møteplan hausten 2018

 • 3. september
 • 16. oktober
 • 5. november
 • 20.november
 • 17. desember

Mandat

Forskings- og innovasjonsutvalet skal

 • ta del i etableringa av, og følgje opp overordna mål og strategiske saksfelt innan FoU og innovasjonsområdet
 • gi råd i saker som vedkjem økonomiske, organisasjons- og kompetansemessige rammevilkår for realiseringa av strategiske mål
 • ta del i og stimulere til at HVL vert gjort synleg i strategisk relevante omgjevnader
 • bidra til at HVL har ein heilskapleg forskings- og innovasjonsstrategi, og forskingsmiljø som reflekterer HVL sin faglege profil og kvalitetsambisjon
 • vurdere, følgje opp og gi råd om tiltak for etablering, gjennomføring, publisering og avvikling av forskingsaktivitet
 • følgje opp og gi råd i spørsmål om ressursbruk og målretta kompetanseutvikling i personalet knytt til HVL sine forskingsstrategiske satsingar
 • rapportere til overordna eining om aktiviteten i året som er gått, med råd om vesentlege tiltak for kommande år

Prorektor for forsking
Høgskulen på Vestlandet
Avdelingsleiar
Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon