Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Saksliste og dokument til møtet publiseres på OpenGov sju dager før møtet. Protokollen vert publisert same stad etter godkjenning i påfølgande styremøte.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet er oppnemnd for perioden 01.08.19-31.07.2023. Arvid Hallén er ekstern styreleiar og rektor er sekretær for styret. 

Styrets samansetting følgjer av universitets- og høgskolelovas § 9-3, første ledd. Styret har totalt 11 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisnings-/forskerstilling (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, to studentar og fire eksterne (inkludert styreleiar) som er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

En oversikt over saker i styret finner du her

Styremedlemmer

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Joar Sande (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Frida Lunde Høisæther (student)
 • Alexander Papas (student)

 

Varamedlemmer

Eksterne:
1. varamedlem: Arvid Andenæs
2. varamedlem: Kristine Kopperud Timberlid

Undervisnings-/forskarstilling:
1. varamedlem: Stig Frode Samnøy (undervisnings-/forskarstilling)
2. varamedlem: Gry Sjøholt (undervisnings-/forskarstilling)
3. varamedlem: NN
4. varamedlem: NN

Teknisk/administrativ stilling:
1. varamedlem: Kristine Engan-Skei (teknisk/administrativ stilling)
2. varamedlem: Håvard Ulstein (teknisk/administrativ stilling)

Student :
1. varamedlem: Vetle Sulen Skogseth
2. varamedlem: Thomas Kristian Størkersen
3. varamedlem: Linnéa Solvang
4. varamedlem: Mona Ismail Lillemo

 

Møteplan 2022

Vedtatt i styremøte 05/21 (justert i styremøte 06/21 og 08/21):

01/2022 - Digitalt møte  
Torsdag 03.02.22 (09:00-16:00)

02/2022 – Bergen
Onsdag 09.03.22 (10:00-18:00)
Torsdag 10.03.22 (09:00-14:00)

03/2022 – Stord
Onsdag 27.04.22 (09:00-15:00)

04/2022 - Førde           
Torsdag 16.06.22 (10:00-16:00)

05/2022 – Sogndal
Torsdag 25.08.22 (10:00-16:00)

06/2022 – Bergen (endra frå digitalt møte)
Torsdag 22.09.22 (10:00-16:00)

07/20221 – Bergen
Onsdag 26.10.22 (10:30-18:00)
Torsdag 27.10.22 (09:00-14:00)

08/2021 - Haugesund
Torsdag 24.11.22 (10:00-16:00)


Saksdokument og referat

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov