Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Saksliste og dokument til møtet vert publisert i OpenGov seks vyrkedagar før møtet. Protokollen vert publisert same stad etter godkjenningsrunde i høve til forretningsordenen.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet er oppnemnd for perioden 01.08.23-31.07.2027. Arvid Hallén er ekstern styreleiar og rektor er sekretær for styret. 

Styret si samansetting følgjer av universitets- og høgskolelovas § 9-3, første ledd. Styret har totalt 11 medlemmer, samansett av fire tilsette i undervisnings-/forskarstilling (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, to studentar og fire eksterne (inkludert styreleiar) som er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

Medlemmer

 • Arvid Hallén (styreleiar)
 • Kristine Kopperud Timberlid (ekstern) - avdelingsleiar, Innovasjon Norge Vestland
 • Wenche Kjølås (ekstern) - finansdirektør i Grieg Maturitas AS
 • NN (ekstern - namn kjem)
 • Erik Kyrkjebø (vitskapleg tilsett)
 • Tom Are Trippestad (vitskapleg tilsett)
 • Sissel Rosland (vitskapleg tilsett)
 • Hege Myklebust (vitskapleg tilsett
 • Solveig Råheim Grønsdal (teknisk/administrativt tilsett)
 • Frida Lunde Høisæther (student)
 • Kai Holdnes Jørgensen (student)

Varamedlemmer

Eksterne

 • Sverre Meling - Dagleg leiar Maritimt Forum Haugalandet og Sunnhorland
 • Jane Cathrin Særsten Jünger - kommunikasjons- og marknadssjef i Wärtsilä Norway AS

Vitskapleg tilsette

Teknisk/administrativt tilsette

Studentrepresentantar

 • Julie Enoksen Arntzen
 • Andrea Cecilie Kristensen Wisbech
 • Chris Kenneth Gudmundson

Styremøte 2024 (inkl. lenkar til straum/opptak)

01/2024 - Digitalt
Torsdag 01.02.2024 (09:00-16:00)

02/2024 - Bergen

Onsdag 06.03.2024 (10:30-18:00)

Torsdag 07.03.2024 (09:00-14:00)

 

E-1/2024 - digitalt

Fredag 19.04.2024 (08:15-09:00)

 

03/2024 - Stord

Torsdag 02.05.2024 (10:00-16:00)

E-2/2024 - digitalt

Måndag 13.05.2024 (18:00-19:00)

 

04/2024 - Førde

Torsdag 13.06.2024 (10:00-16:00)

 

05/2024 - Sogndal

Torsdag 12.09.2024 (10:00-16:00)

 

06/2024 - Bergen

Onsdag 23.10.2024 (10:30-18:00)

Torsdag 24.10.2024 (09:00-14:00)

 

07/2024 - Haugesund

Torsdag 21.11.2024 (10:00-16:00)

 

 

 


Saksdokument og referat

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov