Styret ved Høgskulen på Vestlandet i perioden 01.08.19-31.07.2023.

Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Saksliste og dokument til møtet publiseres på OpenGov sju dager før møtet. Protokollen vert publisert same stad etter godkjenning i påfølgande styremøte.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet er oppnemnd for perioden 01.08.19-31.07.2023. Arvid Hallén er ekstern styreleiar og rektor er sekretær for styret. 

Styrets samansetting følgjer av universitets- og høgskolelovas § 9-3, første ledd. Styret har totalt 11 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisnings-/forskerstilling (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, to studentar og fire eksterne (inkludert styreleiar) som er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

Her finn du oversikt over saker i styret

Styremedlemmer

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Joar Sande (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Frida Lunde Høisæther (student)
 • Alexander Papas (student)

 

Varamedlemmer

Eksterne:
1. varamedlem: Arvid Andenæs
2. varamedlem: Kristine Kopperud Timberlid

Undervisnings-/forskarstilling:
1. varamedlem: Stig Frode Samnøy (undervisnings-/forskarstilling)
2. varamedlem: Gry Sjøholt (undervisnings-/forskarstilling)
3. varamedlem: NN
4. varamedlem: NN

Teknisk/administrativ stilling:
1. varamedlem: Kristine Engan-Skei (teknisk/administrativ stilling)
2. varamedlem: Håvard Ulstein (teknisk/administrativ stilling)

Student:
1. kvinnelege varamedlem: Linnéa Solvang
2. kvinnelege varamedlem: Mona Ismail Lillemo

1. mannlege varamedlem: Vetle Sulen Skogseth
2. mannlege varamedlem: Thomas Kristian Størkersen

Møteplan 2023

Vedtatt i styremøte 05/22:

01/2023 - Digitalt møte  
Torsdag 02.02.23 (09:00-16:00)

02/2023 – Bergen
Onsdag 07.03.23 (10:30-18:00)
Torsdag 08.03.23 (09:00-14:00)

03/2023 – Stord
Torsdag 27.04.23 (10:00-16:00)

04/2023 - Førde           
Torsdag 15.06.23 (10:00-16:00)

05/2023 – Sogndal
Onsdag 23.08.23 (10:30-18:00)
Torsdag 24.08.23 (09:00-14:00)

06/2023 – Digitalt 
Torsdag 21.09.23 (10:00-16:00)

07/2023 – Bergen
Onsdag 25.10.23 (10:30-18:00)
Torsdag 26.10.23 (09:00-14:00)

08/2023 - Haugesund
Torsdag 23.11.23 (10:00-16:00)


Saksdokument og referat

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov