Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett trer i kraft i 2018.

Leiar for fakultetet er dekan Asle Holthe. Fakultetet får tre prodekanar på åremål, ein for forsking, ein for utdanningskvalitet og ein for strategiske satsingar. Dei vil leie kvar sin fageining på fakultetsnivå. I kvar av desse vil de vere programansvarlege som jobber på tvers av institutta.

Fakultet får fire institutt med til saman 14 fageiningar. Kvar fageining leiast av ein assisterande instituttleiar med heilskapleg ansvar for fag, personal og økonomi. Namna på institutta er mellombelse og kan bli endra:

Institutt for idrett, kosthald og naturfag – instituttleiar Frode Fretland

 • BLU og GLU
 • Nasjonalt oppdrag, etter- og videreutdanning
 • Bachelorutdanninger – herunder idrettsutdanninger, masterutdanning

Institutt for pedagogikk, samfunnsfag og religion – instituttleiar Jan Helge Kallestad

 • GLU 1-7
 • GLU 5-10
 • PPU
 • BLU
 • Bachelorutdanninger, masterutdanning, etter og videreutdanning

Institutt for språkfag og matematikk – instituttleiar Kristin Ran Choi Hinna

 • GLU 1-7
 • GLU 5-10
 • BLU
 • Bachelorutdanninger, masterutdanning, etter og videreutdanning

Institutt for kunstfag – instituttleiar Oded Ben-Horin

 • BLU + etter og videreutdanninger:
 • GLU + Bachelorutdanninger, masterutdanning

Fire senter blir mellombels plassert under fakultetet. Namna er òg mellombelse og kan bli endra:

Det engelske namnet på fakultetet er Faculty of Education, Arts and Sports.