Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) har om lag 6 000 studentar på campus Sogndal, Bergen og Stord. Fakultetet består av fire institutt og fire senter, og har i tillegg eit dekanat og programansvarlege som jobber på tvers av institutta.

Leiing

Dei tre prodekanane er leiar for kvar sin fageining på fakultetsnivå.

Fakultetet har òg programansvarlege som jobber på tvers av institutta:

Fire senter er mellombels plassert under fakultetet. Senternamna er mellombelse og kan bli endra.

Det engelske namnet på fakultetet er Faculty of Education, Arts and Sports.