Kunstfagutdanningane

På denne sida finn du informasjon om arbeid med kvalitet i studieprogram, kvalitet i emne og kvalitet i praksis.

Dokumentasjon av kvalitetsarbeidet for kunstfagutdanningane

Det er utarbeida eit eige mappesystem i Sharepoint med namn «Dokumentasjon frå kvalitetsarbeid i HVL».

Informasjon om studieprogramma

Studieprogram som ligg til studieprogramområdet

 • Community Arts, bachelor
 • Drama og anvendt teater, bachelor
 • Kunstfag, master
 • Kunst og handverk, årseining
 • Musikk, årseining

 

 • Lærarutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13 (LUPE) - studieretning for musikk. Studieprogramansvaret ligg her hos studieprogramleiar for idretts, fysisk aktivitets- og kosthaldsutdanningane.

 

Studieprogramplanar

Rammeplanar

Sentrale funksjonar for kvalitet i programmet

Studieprogramleiar

Studieprogramleiar er Hans Mark Svedal.

Studieprogramleiar har overordna ansvar for studieprogramma innan kunstfagutdanningane, har hovudansvar for oppgåver i linje frå prodekan Studieprogramleiar leiar arbeidet med kvalitet i programmet og sørgjer for at dette er i tråd med HVLs system for arbeid med kvalitet i utdanningane.

Leiargruppe

Leiargruppe kunstfag består av studieprogramleiar, assisterande instituttleiarar og administrativ utdanningskoordinator. Dei har eit felles heilskapleg ansvar for å leie studieplanlegging, studiegjennomføring og studieutvikling.

Gruppa har ansvar for studieleiing og utdanningskvalitet på tvers av campus.

Døme på ansvar og oppgåver er godkjenning av emne og studieprogram,
dokumentasjon og utvikling av utdanningskvalitet, overordna ansvar for
læringsmiljø og planlegging av utdanningsarrangement som studiestart og
studentavslutningar med meir. Leiargruppa lagar årshjul med plan for
oppgåvedeling. I tillegg samarbeider leiargruppa om å finne gode løysingar for ansvars- og oppgåvedeling undervegs i studieåret.

Medlemmer:

Administrativt utdanningsteam

Administrativ studiekoordinator ved kunstfag har det overordna koordineringsansvaret for utdanningane, og sitter i leiargruppa og studieprogramrådet.

Administrativ utdanningskoordinator
Jørgen Stangeland Bach

Det administrative utdanningsteamet har saman eit felles ansvar for kunstfagutdanningane i tillegg til å drive campusretta studierettleiing og
praksiskoordinering.

Studierettleiarar
Studierettleiarane sine hovudoppgåver er knytt til rettleiing av studentar,
kvalitetsarbeid og sakshandsaming. Studentane kan kontakte studierettleiar for sin campus med spørsmål om sitt studium, utdanningsplan, tilrettelegging i studieløpet, fagval for dei utdanningane som har det, godskriving av utdanning frå
andre utdanningsinstitusjonar, eller andre ikkje-faglege problemstillingar.

Studierettleiarar:

Praksiskoordinatorar
Praksiskoordinatorane administrerer praksisopplæringa i kunstfagutdanningane og er i tett kontakt med studentane, praksisstadane og fagmiljøet på fakultetet.
Praksiskoordinatorane informerer om praksis i samarbeid med fagansvarleg. Dei har også særleg ansvar for å organisere og legge til rette for praksisopplæringa, og for å rekruttere praksisstader og fordele studentane på dei ulike praksisstadane.

Praksiskoordinatorar:

Studieprogramråd

Studieprogramrådet er eit rådgivande organ for studieprogramleiar og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogrammet og læringsmiljøet.

Sjå mandat og medlemmar for studieprogramråd via denne lenkja

Kvalitet i studieprogram

Studiebarometeret

Studiebarometeret er ei årleg nasjonal undersøking om studentane sin opplevde studiekvalitet. Undersøkinga blir sendt ut til ca. 65 000 studentar som går andre studieår på bachelor- og masterprogram. Når data frå undersøkinga føreligg har leiargruppa ein gjennomgang, evaluering og oppfølging av data saman med dei aktuelle studieprogramma.

Dialogmøte med studiekoordinatorar mot slutten av kvart studieår. Dette møtet vil ha fokus på programevaluering der kvalitetsarbeidet er ein sentral del. Studieprogramansvarleg kallar inn til desse møta og det vert skrive
referat/oppsummering.

Kvalitet i emne

Emneansvarlege sitt ansvar

Kvart emne i dei ulike studieprogramma har ein emneansvarleg. 
Arbeidsoppgåvene varierer noko frå studieprogram til
studieprogram, men er i all hovudsak å ha det overordna faglege ansvaret i emnet.

Det inneber mellom anna ansvar for:

 • Å lage timeplan og koordinere med andre emneansvarlege/ studiekoordinatorar
 • Å planlegge emnet og ressursfordeling
 • Å koordinere emne og faglærarar (interne og eksterne)
 • Å koordinere eksamen og konteeksamen (inkl. sensor, sensorveiledning)
 • Revisjon av emneplan
 • Pensum
 • Å følgje opp obligatorisk læringsaktivitet og fråvær – i dialog med studiekoordinator for studieåret
 • Gjennomføring og evaluering av emne (referansegruppemøte m.m.)
 • Å organisere og administrere emne i Canvas
 • Primærkontakt for studentane i emnet

Studentmedverknad

Studentar kan i det daglege gje tilbakemelding til faglærarar, emneansvarleg og studiekoordinator om korleis emnet fungerer
To referansegruppemedlemmar blir valt i kvar klasse.

Om ein student har tilbakemeldingar på eit emne, kan studenten kontakte ein referansegruppemedlem som kan ta dette vidare til evaluering i
referansegruppemøte. Les meir om referansegrupper her.
Oversikt over referansegruppemedlemmar skal vere synlege i Canvas.
Om studenten ikkje ynskjer å ta opp problemstillingar knytt til emnet gjennom referansegrupperepresentantane eller dialog med faglærar/emneansvarleg, har den høve til å melde ifrå gjennom HVL sitt Sei ifrå-system.

Kvalitet i praksis

Studieprogramleiar og assisterande instituttleiar har ansvar for medverknad frå praksisfelt og arbeidsliv gjennom innspel frå studieprogramråd og innspel i møter med eksterne.

Administrativt utdanningsteam, ved praksiskoordinator, har i samarbeid med emneansvarlege ansvar for å skaffe praksisplasser og følgje opp og vere i dialog med praksisstadene.

Praksis evaluerast av studentane i samarbeid med faglærar i etterkant av dei ulike praksisperiodane.

Oppfølging av kvalitetsarbeidet

Kvaliteten i studieprogram og emne blir evaluert gjennom periodisk
studieprogramevaluering, studieprogramråd, studieprogramevaluering,
referansegruppemøter og emnerapportar i tillegg til studiebarometeret.

Leiargruppa for kunstfagutdanningane har årlege møter med tillitsvalde studentar knytt til kunstdanningane på kvart campus. Aktuelle tema å ta opp er:
Kva er bra og kva kan forbetrast?
Gjennomgang av referansegruppemøtereferat, midtvegsmøter, sluttmøter,
emnerapportar, praksis og studiebarometeret
Kortsiktige og langsiktige forslag til endringar/tiltak

Kvalitetsarbeid som sak i studieprogramrådet
Alle studieprogram ved HVL skal kvart studieår vurderast og evaluerast i
studieprogramrådet. Studiebarometeret blir nytta i dette arbeidet

Studieprogramleiar legg i tillegg kvart studieår fram sak om
oppfølgingsform på emne, rulleringsplan for anonym evaluering og ekstern
sensur for studieprogramrådet.

Studieprogramrådet gir råd om eventuelle endringar/tiltak