Studieprogramråd ved FLKI

Studieprogramråda er rådgivande for studieprogramleiarar og fakultetsleiing om utvikling av kvaliteten i studieprogramma og læringsmiljøet.

Mandat:

 • kvalitetsutvikling av studieprogramma slik at desse held høg kvalitet og relevans, har god rekruttering og gjennomstrøyming og tilfredsstiller forskrifter og rammeplanar,
 • korleis kontaktflatene til ulike eksterne aktørar som har relevans for korleis studieprogramma kan vidareutviklast,
 • utvikling av det overordna læringsmiljøet ved studieprogrammet,
 • val av oppfølgingsform for studieprogrammet.

Periode

Studieprogramrådet si periode varer i fire kalenderår. 

Her finn du mandat, årshjul og informasjon om godtgjerdsle i HVL sitt system for arbeid med kvalitet i utdanningane.

Samansetninga i studieprogramråd vil bli endra frå 2022

Hovudmodellen for medlemssamansetting i studieprogramråda blir då slik:

 • Studieprogramleiar
 • 1 assisterande instituttleiar
 • 1 forskingsprogramleiar
 • 3 fagleg tilsette
 • 2 studentar
 • 2 eksterne representantar
 • 1 administrativt tilsett

Tal medlemmer frå dei ulike gruppene blir fastsett for kvart einskilt studieprogramråd. Dersom ein ynskjer det, kan ein ha andre funksjonar inn i studieprogramrådet, som t.d. institutt-/fakultetsleiing. Ved oppnemning skal campus og kjønnsbalanse ivaretakast. Alle medlemmer skal ha vara. 

Medlemmer av studieprogramråda

Frå januar 2022 vil det vere seks studieprogramråd som følge av justeringar av organisasjonen. Oppdatert informasjon om medlemmer i studieprogramråd for FLKI for 2022-2025 kjem fortløpande så snart det er klart.

Barnehagelærarutdanninga

Grunnskulelærarutdanningane

 • Studentrepresentantar:
  • Ingeborg Bjørke (GLU3 5-10, Sogndal)
  • Ane-Marie Lolita Hjelle (GLU4 1-7, Bergen)

Idrettsutdanningar og vidareutdanningar IIKN

 • Studieprogramleiar: Joar Fossøy
 • Assisterande instituttleiar: Ane Kristiansen Solbraa
 • Forskingsprogramleiar Amund Riiser – vara Vegard Fusche Moe, prodekan for forsking
 • Fagleg tilsette:
 • Studentar:
  • Ruth Emilie S. Nygård, 2. år idrett, fysisk aktivitet og helse
  • vara: Stine Askheim Liknes (IFAH)
 • Eksterne representantar
  • Gunn Beate Thorsnes Lefdal, avdelingsleiar idrettsfag m.m. Sogndal vidaregåande skule - vara: Anna-Karin Clarin, Sogndal vidaregåande skule
  • Anne Mette Nesje Porten, seniorrådgjevar Folkehelse Vestland fylkeskommune – vara: Andreas Ask, rådgjevar Plan, klima og folkehelse Vestland fylkeskommune
  • Grethe Hillestad, Vestland idrettskrins – vara Bodil Ryste, Vestland idrettskrins
 • Administrativt tilsett: Kirsti Møller Bruland (studierettlaiar)- vara: Øystein Frøyland (studierettleiar)
 • Sekretær: Jeanette Haukeland Bakke (praksiskoordinator)

IPRS - PPU, master og vidareutdanningar

ISLMT - Teiknspråk og tolking, årseining og vidareutdanningar

Kunstfagutdanningane

Her finn du informasjon om arbeidet med kvalitet i utdanningane ved FLKI.

Årshjul

Sakene i årshjulet for studieprogramrådet er knytt til krava i rammeverket for systematisk arbeid med kvalitet i utdanningane ved Høgskulen på Vestlandet. Mal for saker finn ein i kvalitetshandboka og det blir utarbeidd standardrapportar som (del av) saksgrunnlagetEin fastsett tal møter og tidspunkt for handsaming av dei ulike sakane for kvart einskild studieprogramråd.  

 • Studie- og emneplan: Diskusjon om behov for endringar i emne- og studieplanar (møte 2)
 • Kvalitet i emne- og studieprogram: Vurdering av fagmiljø (møte 3 eller 4)
 • Kvalitet og emne- og studieprogram: Vudering av gjennomstrømming, karakterfordeling og kandidatproduksjon (møte 2)
 • Kvalitet i emne- og studieprogram: Vurdering av rekruttering og opptak (møte 1 eller 2)
 • Systematisk arbeid med kvalitet i utdanningane: Val av oppfølgingsform for studieprogrammet (møte 1)
 • Studie- og emneplan: Drøfting og gjennomgang av utkast til reviderte studie- og emneplanar (møte 3)
 • Kvalitet i emne og studieprogram: Vurdering av resultat studiebarometeret og andre student- og kandidatundersøkingar (møte 4)
 • Kvalitet i emne for studieprogram: Handsaming periodiske evalueringar (møte 4 og 2)

Kontaktpersonar

bilde av Margareth Eilifsen

Margareth Eilifsen

Studieprogramleiar for barnehagelærarutdanninga

bilde av Joar Fossøy

Joar Fossøy

Studieprogramleiar for idrettsutdanningar og vidareutdanningar IIKN

bilde av Bodil Kjesbo Risøy

Bodil Kjesbo Risøy

Studieprogramleiar for grunnskulelærarutdanningane

bilde av Osvald Lykkebø

Osvald Lykkebø

Programleiar for regional kompetanseutvikling

bilde av Hans Mark Svedal

Hans Mark Svedal

Studieprogramleiar for kunstfagutdanningar og vidareutdanningar IK

bilde av Arne Kaldestad

Arne Kaldestad

Studieprogramleiar for PPU og vidareutdanningar for IPRS