Professor

Tiri Beate Bergesen Schei

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er for tiden leder av det strategiske forskningsprogrammet "Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser".  Ni forskergrupper er tilknyttet dette programmet og det forskes på kreative, kunstneriske ogkulturelle praksiser med relevans for utdanning, kultur og samfunn.

Jeg har musikkfaglig bakgrunn og lang erfaring som lærer, utøver, kordirigent, veileder og lærerutdanner. Forskningsinteressene mine er knyttet til dannings- og identitetsprosesser, med særlig vekt på sammenhenger mellom stemme og identitet, selviscenesettelse og selvdisiplinering i såvel lærerarbeid som i kunstnerisk utfoldelse på scenen.

Jeg er en aktiv forsker i BarnKunne - Senter for barnehageforskning https://www.hvl.no/om/barnkunne/ og in forskergruppen Sang i danning https://www.hvl.no/forsking/gruppe/sang-i-danning /

Jeg har erfaring med forskerskolearbeid. Jeg har blant annet vært med på etableringen av Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies (GRS), som HVL er medeier av. Jeg var medlem av "Scientific Advisory Board" i perioden 2010-2020).

Underviser i

Jeg veileder på master- og Ph.d.-nivå, og underviser på kurset PHD907: Barnehagen som danningsarena.

Siden 2017 har jeg vært emneansvarlig for PHD902: Vitenskapsteori, etikk og akademisk tekstarbeid, på FLKIs doktorgradsprogram Studier av danning og didaktiske praksiser.

Forskar på

Pågående forskningsprosjekt: Sang i barnehage og skole, finansiert av Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/fou/vis-artikkel/-/sang-i-barnehage-og-skole-sosiale-fellesskap

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Phronesis in Music Education

  (2021)
 • Understanding an Arts-Based Project With Children in Kindergarten Through the Lenses of A/r/tography

  (2020)
 • Musical Exploration in Everyday Practices - Identifying Transition Points in Musicking

  Schei, Tiri Bergesen, Ødegaard, Elin Eriksen (2020)
 • Musical performance and tacit self-censorship

  (2019)
 • Musikkpraktisk klokskap - i arbeid med barnehagebarn

  (2019)