Førsteamanuensis

Hege Fimreite

Arbeids- og kompetanseområde

Forsking

Eg har i perioden august 2018 - september 2021 vore stipendiat i pedagogikk ved institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Avhandlinga har den overordna tittelen «Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen», og vart levert 24. august 2021. Eg disputerte 11. februar 2022.

Avhandlinga tematiserer kollegarettleiing som eit profesjonelt læringsfellesskap, og ser på korleis kollegarettleiing kan gje rom for barnehagelærarane sitt kritiske blikk på praksis. Hovudproblemstillinga er: «Korleis kan systematisk kollegarettleiing bidra til å endre den kollektive kunnskapen i barnehagen?» Avhandlinga byggjer på kvalitative data, tek utgangspunkt i ein kasus-studie med element av aksjonsforsking.

Avhandlinga tek utgangspunkt i eit sosiokulturelt syn på læring og kunnskap, byggjer på teoriar om rettleiing, kollektiv læring og danning, og fokuserer både praksisfellesskapet, individa og organisasjonen.

Den første artikkelen er publisert (2018), andre og tredje artikkel er til vurdering i to ulike nordiske tidsskrift.

Artikkel I – «Kunnskap i endring, kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar».  Denne artikkelen er skrive saman med kollega, Ingrid Fossøy.

Artikkel II – «Rettleiarrolla i grupperettleiing mellom kollegaer i barnehagen - balansegangar mellom strukturar, relasjonar og diskursar». Denne artikkelen er min første som åleineforfattar. 

Artikkel III - "Professional Development among Preschool Teachers: Meta-conversations about Peer Counseling". Denne artikkelen er skriven saman med kollega og rettleiar, Øyvind Glosvik.

Eg er knytt til forskingsgruppene «Leiing i og av utdanningssystem» og "Kvardagsliv i barnehagen", og er i tillegg knytt til forskingsområde 9, "Den kompetente barnehagen", ved BARNkunne – senter for barnehageforsking.

Saman med kollegaene Johanna Birkeland og Anne Grethe Sønsthagen skriv eg for tida på ei fagbok, med tittelen: "Den kompetente barnehagen, tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling". Boka tek utgangspunkt i våre tre doktorgradsavhandlingar, og blir lansert i juni 2022.

Tidlegare erfaring

Frå våren 2011 til hausten 2015 arbeida eg som høgskulelektor ved barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), med hovudfokus på leiing, rettleiing og kommunikasjon.

Frå hausten 2015 tok eg over som instituttleiar for barnehagelærarutdanninga ved HiSF, ei stilling eg hadde fram til HVL si nye organisering tok til våren 2018. I perioden september 2017 til desember 2018 var eg medlem av Kunnskapsdepartementet si Ekspertgruppe om barnehagelærerrollen.

Tidlegare har eg arbeida som assistent og styrar i barnehage og dagleg leiar ved SFO, i tillegg til 10 år som klinisk pedagog i BUP.

Utdanning

Eg tok utdanning som førskulelærar ved Høgskulen i Volda, med fordjuping i organisasjon og leiing. Hovudfaget i førskulepedagogikk tok eg i Trondheim, eit samarbeid mellom DMMH og NTNU. Tittel på hovudfagsoppgåva: «Vi ska leike i fred – ei gransking av barna sitt samspel i leik som kjelde til læring og utvikling». I tillegg har eg ei spesialisering innan klinisk pedagogikk i regi av R-BUP Vest i Bergen.

 

 

Underviser i

  • Pedagogikk
  • Veiledning
  • Leiing
  • Spesialpedagogikk

Forskar på

  • Kollegaveiledning og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen
  • Pedagogikk i ny barnehagelærarutdanning
  • Heilskapleg tilnærming til læring

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar