Arbeids- og kompetanseområde

Forsking

Frå april 2023 til desember 2025 er eg postdoktor i EX-PED-LAB prosjektet (Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory) med eit spesielt ansvar for arbeidspakke 5, replikasjonsstudien som undersøker verkstadsmetodologien i barnehagelærarutdanninga. Forskinga er retta mot samskapingsprosessar mellom studentar, faglærarar, praksislærarar, forskarar og eksterne aktørar, med mål om å styrke utdanninga. Eit av prosjekta, LEIKFORSK, inneheld verkstader på tvers av kunnskapsområde med vekt på leik som felles tema. Gjennom endring av undervisingspraksis og etablerte rollemønster blir mogleg transformativ læring for både studentar og lærarar undersøkt. Tentative resultat viser at kollektiv forståing og eigarskap i tillegg til å bryte etablerte handlingsmønster støttar transformativ læring, medan gjestar i samskaping og uklar ansvarsfordeling kan hindre transformativ læring.

Eg disputerte 11. februar 2022 for graden ph.d med avhandlinga «Kollegarettleiing og endring av den kollektive kunnskapen i barnehagen», og fekk opprykk til førsteamanuensis i mars 2022. Avhandlinga tematiserer kollegarettleiing som eit profesjonelt læringsfellesskap, og ser på korleis kollegarettleiing kan gje rom for barnehagelærarane sitt kritiske blikk på praksis. Hovudproblemstillinga er: «Korleis kan systematisk kollegarettleiing bidra til å endre den kollektive kunnskapen i barnehagen?» 

Eg er leiar av forskingsgruppa «Leiing i og av utdanningssystem» og medlem av "Kvardagsliv i barnehagen", og er i tillegg knytt til forskingsområdet om pedagogisk innovasjon ved BARNkunne – senter for barnehageforsking.

I januar 2024 publiserte eg boka: "Rettleiing i barnehagen - tilpassing eller danning" som handlar om korleis rettleiing kan bidra til å utvikle barnehagen i lys av eit danningsperspektiv med merksemd retta mot prosessar med mål om å lære, utvikle og endre praksis. Boka er gitt ut av Cappelen Damm Akademisk.

Saman med kollegaene Johanna Birkeland og Anne Grethe Sønsthagen har eg skrive læreboka"Den kompetente barnehagen, tre tilnærmingar til leiing og kunnskapsutvikling". Boka tek utgangspunkt i våre tre doktorgradsavhandlingar, og vart gitt ut av Cappelen Damm Akademisk i juni 2022.

Tidlegare erfaring

Frå våren 2011 til hausten 2015 arbeida eg som høgskulelektor ved barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), med hovudfokus på leiing, rettleiing og kommunikasjon.

Frå hausten 2015 tok eg over som instituttleiar for barnehagelærarutdanninga ved HiSF, ei stilling eg hadde fram til HVL si nye organisering tok til våren 2018. I perioden september 2017 til desember 2018 var eg medlem av Kunnskapsdepartementet si Ekspertgruppe om barnehagelærerrollen.

Tidlegare har eg arbeida som assistent og styrar i barnehage og dagleg leiar ved SFO, i tillegg til 10 år som klinisk pedagog i BUP.

Utdanning

Eg tok utdanning som førskulelærar ved Høgskulen i Volda, med fordjuping i organisasjon og leiing. Hovudfaget i førskulepedagogikk tok eg i Trondheim, eit samarbeid mellom DMMH og NTNU. Tittel på hovudfagsoppgåva: «Vi ska leike i fred – ei gransking av barna sitt samspel i leik som kjelde til læring og utvikling». Ph.d. utdanninga har eg tatt ved HVL sitt eige doktorgradsprogram "Danning og didaktiske praksisar", og vart den første som disputerte i Sogndal ved ein av høgskulen sine eigne doktorgradsprogram. I tillegg har eg ei spesialisering innan klinisk pedagogikk i regi av R-BUP Vest i Bergen.

 

 

Underviser i
  • Pedagogikk
  • Rettleiing
  • Leiing
Forskar på
  • Verkstadsmetodologi og samskaping i barnehagelærarutdanninga
  • Leiing av transformativ læring
  • Kollegaveiledning og endring av kollektiv kunnskap
  • Rettleiing for læring, endring og utvikling av praksis i barnehagen
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar