The competent kindergarten – systemic knowledge creation and dissemination

KINDknow WP 9 views kindergartens as learning organisations in which a group of people continually enhance their capabilities to create comprehensive and planned pedagogical knowledge for high quality kindergartens.


Leaders of work package

Professor
Department of Pedagogy, Religion and Social Studies

 

Postdoctoral Fellow
Department of Pedagogy, Religion and Social Studies

 

A core competence in a learning kindergarten must be analytical reflections that justify professional action. ‘Professional action’ in this sense implies shared leadership, promoting shared responsibility for a sustainable future. The main objective of this WP is to describe, analyse and disseminate knowledge on different models of learning kindergartens.

Members

Publications

Sønsthagen og Glosvik (2020) ‘Learning by talking?’ – The role of local line leadership in organisational learning. Forskning og Forandring Vol. 3, No. 1, 2020, 6–27

Johanna Birkeland (2020) Observasjon - en nøkkelkompetanse i barnehagelæreres utdanning og profesjon: brudd, utfordringer og potensialDoktorgradsavhandling. Høgskulen på Vestlandet, Bergen  

Anne Grethe Sønsthagen (2020) Early childcare as arenas of inclusion: the contribution of staff to recognising parents with refugee backgrounds as significant stakeholders, European Early Childhood Education Research Journal, 28:3, 304-318, 

Birkeland, J. (2018). "Å lære et håndverk": Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelærerutdanningen. Nordic Journal of Pedagogy and Critique 2018 (2387-5739) Vol. 4, s. 154-169.

Birkeland, J. (2019). Observation – A Part of Kindergarten Teachers' Professional Skill Set. I A.R. Sadownik, W. Aasen & A. Visnjic Jevtic (red.), Special Edition on Introducing Students to the Profession of Kindergarten Teacher - Insights from Norway. Universal Journal of Educational Research 7 (3A), 2019, 50 - 59.  http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2019.071306

Birkeland og Ødegaard (2018). Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis ibarnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2160

Fimreite, Hege & Fossøy, Ingrid. (2018). Kunnskap i endring: Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar. Nordic Studies in Education. 38. 52-66. 10.18261/issn.1891-5949-2018-01-05.

Foss, V., Fimreite, H., Fossøy, I., & Ødegaard, E. E. (2019). Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett. Forskning Og Forandring, 2(1), 4-24. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1409

Glosvik, Ø. (2019).  Mellom kvardag og system – ein modell om førstelinjeleiing i norsk, offentleg tenestetying og forvaltning? Kap 12 i Helgensen, Ø., Nesset, E., Mustafa, G., Rice. P. og Glavee-Geo, R.: Modellar. Fjordantologien, Universitetsforlaget, Oslo https://doi.org/10.18261/9788215034393-2019-12

Sønsthagen, A.G. (2018).  «Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2018 (2535-4051) Vol. 2 (1), s. 55-71.

Aasen, W. & Birkeland, J. (2018). «Lengselen etter barnehagekunnskap: Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 4, 2018, 119–135. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v4.971