Den kompetente barnehagen

Forskingsområdet rettar søkelys på kunnskapsutvikling, læring mellom personalet og utvikling av profesjonalitet i barnehagen.

 

bilde av Alicja Renata Sadownik

Alicja Renata Sadownik

Førsteamanuensis

bilde av Anne Grethe Sønsthagen

Anne Grethe Sønsthagen

Leder av forskningsområde 9

Medlemmer

Dosent
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Postdoktor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Dosent
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag
Førstelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Publikasjonar

Birkeland, J., Glosvik, Ø. & Aasen, W. (2021). Systemic Leadership in Nordic Kindergartens: A Scoping Review. EDUCARE, 4.

Aasen, W. (2021): Lederskjønn i barnehagen.  Fagbokforlaget

Birkeland, J. (2021). Primærkontaktsystemet i den flerkulturelle barnehagen. I S. Bøyum & H. Hofslundsengen (red.), Barnehagelærerrollen. Likeverd, mangfold og mestring. Oslo: Universitetsforlaget.

Sønsthagen, A.G. & Bøyum, S,. (2021). Interkulturell kompetanseutvikling – ein studie om leiing av barnehagepersonalet som lærer å lære om foreldresamarbeid. I S. Bøyum & H. Hofslundsengen (red.), Barnehagelærerrollen. Likeverd, mangfold og mestring. Oslo: Universitetsforlaget.

Bergersen, A., Nornes-Nymark, M. og Fimreite, H. (2021). «Vi blander alt sammen» – barnehagelærerstudenters forståelse av begrepet pedagogisk ledelse. I S. Bøyum & H. Hofslundsengen (red.), Barnehagelærerrollen. Likeverd, mangfold og mestring. Oslo: Universitetsforlaget

Aasen, W. (2020). Teamledelse i barnehagen - en hybrid ledelsesform. Barnehagefolk nr. 4. 

Birkeland, J., Baste, V. & Ødegaard, E. E. (2020) Observation as a professional tool in Norwegian kindergartens and kindergarten teacher education, Cogent Education 7(1).

Sønsthagen og Glosvik (2020) ‘Learning by talking?’ – The role of local line leadership in organisational learning. Forskning og Forandring Vol. 3, No. 1, 2020, 6–27

Johanna Birkeland (2020) Observasjon - en nøkkelkompetanse i barnehagelæreres utdanning og profesjon: brudd, utfordringer og potensialDoktorgradsavhandling. Høgskulen på Vestlandet, Bergen  

Anne Grethe Sønsthagen (2020) Early childcare as arenas of inclusion: the contribution of staff to recognising parents with refugee backgrounds as significant stakeholders, European Early Childhood Education Research Journal, 28:3, 304-318, 

Birkeland, J. & Ødegaard, E. E. (2019) Hva er verdt å vite om observasjon i dagens barnehage? Metodologi i endring mellom tradisjon,ny vitenskap og personlig kunnskap, Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(2-3).

Aasen, W. & Sadownik, A. R. (2019).  Does the New Kindergarten Teacher Education Program in Norway Provide Good Conditions for Professional Kindergarten Teachers? Universal Journal of Educational Research 7(3A), http://www.hrpub.org/download/20190330/UJER1-19590524.pdf

Birkeland, J. (2018). "Å lære et håndverk": Pedagogikklæreres perspektiver på observasjon i barnehagelærerutdanningen. Nordic Journal of Pedagogy and Critique 2018 (2387-5739) Vol. 4, s. 154-169.

Birkeland og Ødegaard (2018). Under lupen - Praksislæreres observasjonspraksis ibarnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2160

Fimreite, Hege & Fossøy, Ingrid. (2018). Kunnskap i endring: Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar. Nordic Studies in Education. 38. 52-66. 10.18261/issn.1891-5949-2018-01-05.

Foss, V., Fimreite, H., Fossøy, I., & Ødegaard, E. E. (2019). Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett. Forskning Og Forandring, 2(1), 4-24. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1409

Glosvik, Ø. (2019).  Mellom kvardag og system – ein modell om førstelinjeleiing i norsk, offentleg tenestetying og forvaltning? Kap 12 i Helgensen, Ø., Nesset, E., Mustafa, G., Rice. P. og Glavee-Geo, R.: Modellar. Fjordantologien, Universitetsforlaget, Oslo https://doi.org/10.18261/9788215034393-2019-12

Sønsthagen, A.G. (2018).  «Jeg savner barnet mitt». Møter mellom somaliske mødre og barnehagen. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2018 (2535-4051) Vol. 2 (1), s. 55-71.

Aasen, W. & Birkeland, J. (2018). «Lengselen etter barnehagekunnskap: Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere». Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 4, 2018, 119–135. http://dx.doi.org/10.23865/ntpk.v4.971