Idrett, fysisk aktivitet og kosthald

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Forskingsprogrammet utviklar kunnskap om menneskekroppen i bevegelse, og om mat og måltid i samfunnet. Programmet legg ei brei forståing av idrett og fysisk aktivitet til grunn, har ein fleirfagleg eigenart og legg vekt på metodeutvikling.

Sentrale område i programmet

Folkehelse og livsmeistring:
Forskinga konsentrerer seg om fysisk aktivitet og ulike aspekt ved mat og måltid som fremjar livsmeistring, utjamnar forskjellar og som kan førebygge psykiske og fysiske helseutfordringar i befolkninga.

Utdanning og kroppsleg læring:
Forskinga konsentrerer seg om forholdet mellom undervisning og læring i kroppsøving, friluftsliv og bevegelsesaktivitetar i natur, samt ulike måtar å grunngje bevegelse og måltid i utdanning på.

Trening og idrettsleg prestasjon:
Forskinga konsentrerer seg om utviklingsprosessar og søkjer ei heilskapleg forståing av ulike trenings- og prestasjonskulturar i både breidde- og toppidrett.

Områda er overlappande til kvarandre og tett kopla til utdanningsområde i HVL frå bachelor- til ph.d-nivåa. Dei skal vera ein drivar for praksisnær forsking og utvikla kunnskapar for arbeidslivet som går på tvers av sektorar og profesjonar, og som bidreg til å løysa store samfunnsutfordringar.

Forskargrupper


Forskingsprogramleiar
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett