Idrett, fysisk aktivitet og kosthald

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Forskingsprogrammet idrett, fysisk aktivitet og kosthald utviklar kunnskap om menneskekroppen i bevegelse, og om mat og måltid i samfunnet. Programmet legg ei brei forståing av idrett og fysisk aktivitet til grunn ved å inkludera alle typar menneskeleg bevegelse som har mål om å oppretthalda eller forbetra livskvalitet og levekår.

Programmet har ein fleir- eller tverrfagleg eigenart med eit særleg fokus på metodeutvikling.

Sentrale område i programmet er:

  • Folkehelse og livsmeistring:
    Forskinga konsentrerer seg om fysisk aktivitet og ulike aspekt ved mat og måltid som fremjar livsmeistring, utjamnar forskjellar og som kan førebygge psykiske og fysiske helseutfordringar i befolkninga.

  • Utdanning og kroppsleg læring:
    Forskinga konsentrerer seg om forholdet mellom undervisning og læring i  kroppsøving, friluftsliv og bevegelsesaktivitetar i natur, samt ulike måtar å grunngje bevegelse og måltid i utdanning på.

  • Trening og idrettsleg prestasjon:
    Forskinga konsentrerer seg om utviklingsprosessar og søkjer ei heilskapleg forståing av ulike trenings- og prestasjonskulturar i både breidde- og toppidrett.

Områda er overlappande til kvarandre og tett kopla til utdanningsområde i HVL frå bachelor- til ph.d-nivåa. Dei skal vera ein drivar for praksisnær forsking og utvikla kunnskapar for arbeidslivet som går på tvers av sektorar og profesjonar, og som bidreg til å løysa store samfunnsutfordringar.

Både Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) samarbeider med programmet.