Idrett, fysisk aktivitet og kosthald

Forskingsprogrammet utviklar kunnskap om menneskekroppen i bevegelse, og om mat og måltid i samfunnet.

bilde av Amund Riiser

Amund Riiser

Forskingsprogramleiar for idrett, fysisk aktivitet og kosthald

Sentrale forskingstema

Folkehelse og livsmeistring

Forskinga konsentrerer seg om fysisk aktivitet og ulike aspekt ved mat og måltid som fremjar livsmeistring, utjamnar forskjellar og som kan førebygge psykiske og fysiske helseutfordringar i befolkninga.

Utdanning og kroppsleg læring

Forskinga konsentrerer seg om forholdet mellom undervisning og læring i kroppsøving, friluftsliv og bevegelsesaktivitetar i natur, samt ulike måtar å grunngje bevegelse og måltid i utdanning på.

Trening og idrettsleg prestasjon

Forskinga konsentrerer seg om utviklingsprosessar og søkjer ei heilskapleg forståing av ulike trenings- og prestasjonskulturar i både breidde- og toppidrett.

Områda er overlappande til kvarandre og tett kopla til utdanningsområde i HVL frå bachelor- til ph.d-nivåa. Dei skal vera ein drivar for praksisnær forsking og utvikla kunnskapar for arbeidslivet som går på tvers av sektorar og profesjonar, og som bidreg til å løysa store samfunnsutfordringar.

Forskargrupper i dette forskingsprogrammet