Idrett, fysisk aktivitet og kosthald

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Forskingsprogrammet utviklar kunnskap om menneskekroppen i bevegelse, og om mat og måltid i samfunnet. Programmet legg ei brei forståing av idrett og fysisk aktivitet til grunn, har ein fleirfagleg eigenart og legg vekt på metodeutvikling.

bilde av Vegard Fusche Moe

Vegard Fusche Moe

Forskingsprogramleiar

Sentrale område i programmet

Folkehelse og livsmeistring:
Forskinga konsentrerer seg om fysisk aktivitet og ulike aspekt ved mat og måltid som fremjar livsmeistring, utjamnar forskjellar og som kan førebygge psykiske og fysiske helseutfordringar i befolkninga.

Utdanning og kroppsleg læring:
Forskinga konsentrerer seg om forholdet mellom undervisning og læring i kroppsøving, friluftsliv og bevegelsesaktivitetar i natur, samt ulike måtar å grunngje bevegelse og måltid i utdanning på.

Trening og idrettsleg prestasjon:
Forskinga konsentrerer seg om utviklingsprosessar og søkjer ei heilskapleg forståing av ulike trenings- og prestasjonskulturar i både breidde- og toppidrett.

Områda er overlappande til kvarandre og tett kopla til utdanningsområde i HVL frå bachelor- til ph.d-nivåa. Dei skal vera ein drivar for praksisnær forsking og utvikla kunnskapar for arbeidslivet som går på tvers av sektorar og profesjonar, og som bidreg til å løysa store samfunnsutfordringar.

Forskargrupper