Danning – natur, kropp, bevegelse (Dannkb)

Forskningsgruppe med en tverrfaglig profil der de praktisk-estetiske fagene er sterkt representert.

Begrepet «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor. Dette vil bli løftet frem i de ulike fagene som er representert i forskergruppen. Begrepet sier likevel noe om at det er fagenes helhetlige, tverrfaglige og personlige vinklinger som har hovedfokus.

Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som blir arbeidets hovedfokus. I dette arbeidet vil danning handle om det kroppsestetiske; vi formes av våre handlinger, av det vi gjør, ved å skape. Danning omhandler å bli kjent med vår kulturtradisjon i forhold til natur, kropp og bevegelse, men også nydannelse der mennesket skaper seg selv på nytt.

Arbeidet vil også være sentrert rundt didaktiske teorier og praksiser som berører det estetiske, etiske, kroppslig, sosiale og kognitive område. Forskningsgruppen ønsker primært å utforske utdanningsfeltet og profesjonene; fra barnehage til videregående opplæring og barnehagelærer- og lærerutdanningen.

Forskningsgruppen er organisert i to undergrupper:

  • Naturen som danningsarena
  • Danningsperspektiver på kropp og bevegelse

Nyeste publikasjoner:

Bjørg Oddrun Hallås, Ove Olsen Sæle og Karl Løtveit:
Natursyn en undervisningsdag på ungdomstrinnet – ved, på og i sjø, VANN nr.3, 2017

Christine Hope, Gerd Grimsæth, Bjørg Oddrun Hallås: 
Elevmedvirkning i Ungdomstrinn i utvikling (2017)

Gerd Grimsæth, Bjørg Oddrun Hallås:
When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study' (2017), Netla

Ove Olsen Sæle: 
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget (2017), Fagbokforlaget

Flere publikasjoner.

Pågående forskningsprosjekter