Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2010 - Desember 2025

Prosjektsamandrag

Mål
Forskningsprosjektet Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet tar for seg lærerprofesjonalitet og læreres undervisningspraksis i grunnopplæringen og høyere utdanning. Prosjektet tar utgangspunkt i ulike skole- og lærerutdanningsfag.

Prosjektet utforsker spesifikt modellen Lesson Study som et verktøy for systematisk forbedring av undervisningspraksisen i en lærergruppe. Resultatene fra forskningen vil ha implikasjoner for lærerutdanningen og
lærernes profesjonelle utvikling.

Om prosjektet
Det er behov for forskningsbasert innsikt i lærerarbeid som profesjonsvirksomhet.
Modellen Lesson Study innebærer at lærere samarbeider om planlegging, gjennomføring og analyse av undervisningstimer.

I modellen er interaktivitet sentralt, altså syklusen som består i å gjennomføre, forbedre og prøve på nytt. Lesson Study handler om utvikling av
egen profesjonalitet for å forbedre elevenes læring (Fernandez, 2008). Prosjektet undersøker bruk av LS i Ungdomstrinnsatsingen og den kollektive utviklingen av undervisningspraksisen som kan finne sted i skoler. Prosjektet har spesielt tatt for seg lærernes kultur for samarbeid og lærernes utvikling av kompetanse i observasjon og kritisk refleksjon. Videre undersøkere prosjektet elevenes medvirkning i skoleutviklingsarbeid.

Samarbeider med:

Professionshøjskolen UCC (University College Capital) gjennom UCCs Forsknings- og Udviklingsafdeling og programmet Didaktik og læringsrom.

https://ucc.dk/forskning/forskningsprogrammer/didaktik-og-laeringsrum/projektoversigt/fagdidaktik 

Forskergruppen driver prosjektet: Lesson studies as a gateway to teachers´ planning practices - in a developing perspective.

Deltakere: Charlotte Skafte-Holm: CSH@ucc.dk, Hanne Møller: HAM@ucc.dk, Dorte Østergren-Olsen: DOO@ucc.dk, Heidi Kristiansen: HKRI@ucc.dk, Thomas Kaas:THKA@ucc.dk, Charlotte Krog Skott: CKSK@ucc.dk

NORDISK NETTVERK FOR LS-FORSKNING

Prosjektgruppen har samarbeidspartnere i hele Norden og 23.april 2015 ble et nordisk nettverk etablert. http://www.hib.no/forskning/om-forskning/suf/forskningsnettverk-ledet-av-senter-for-utdanningsforskning/nordisk-nettverk-for-lesson-study-forskning/

Resultat av dette samarbeidet er en vitenskapelig antologi: LESSON STUDY I EN NORDISK KONTEKST

UTGIVELSER OG REVISJON:

I 2013 ble følgende fagfellevurderte fagbok utgitt: Grimsæth, G. & Hallås, O. (2013). Undervisningspraksis Profesjonalitet i skolen. Oslo: Gyldendal Akademiske.

I 2018 er denne boken under revisjon og blir oppdatert etter nye fem-årige grunnskolelærerutdanninger og grunnopplæringens nye overordnede del. Den vitenskapelige fagboken blir også oppdatert på ny forskning og blir fagfelleurdert på nytt. Nyutgivelsen er ventet i 2018.

 

Metode

Mixed method