Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

August 2008 - August 2028

Prosjektsamandrag

Ved innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (K06) ble de fem grunnleggende fedighetene å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy integrert i læreplanene på fagenes premisser. Ferdighetene skulle fungere som redskaper for læring og utvikling i alle fag, at elevene skulle delta i skole-, samfunns- og arbeidsliv og for deres personlige utvikling og allmenndannelse.

I 2012 kom Rammeverket for grunnleggende ferdigheter og betegnelsene på ferdighetene ble endret slik: Digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom tre fagansatte ved Høgskolen i Bergen.

Målet har vært og er:

  • Løfte frem grunnleggende ferdigheter i alle fag i lærerutdanningen.
  • Samarbeid med prasksisfeltet for å få erfaring med arbeid med de grunnleggende ferdighetene og kunne prøve ut didaktiske opplegg.
  • Publisere vitenskapelig, populærvitenskapelig og bidra med læringsressurser om grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Metode

Mixed method