Naturfagundervisning – praktisering og synspunkter hos lærerstudenter og lærere og elever i grunnskolen

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Internt prosjekt

Prosjektperiode

Januar 2012 - Desember 2022

Prosjektsamandrag

Mål

Undersøke hvordan naturfagundervisningen i grunnskolen kan bedres slik at elevene får økt læringsutbytte og blir mer motivert for videre studier i naturfag.

Delmål:

  • Å undersøke elevers synspunkter på naturfagundervisning.
  • Å undersøke studenters synspunkter på naturfagundervisning i grunnskolen med vekt på arbeidsmåter.
  • Å undersøke hva lærere i naturfag i grunnskolen mener fremmer eller hemmer elevenes interesse, motivasjon og utvikling av kunnskaper og ferdigheter i naturfaget.

Om prosjektet

Prosjektet har hovedvekt på å undersøke bruk av arbeidsmåter i naturfagundervisningen. Prosjektet består av tre hoveddeler. Del 1 undersøker elevers synspunkter på arbeidsmåter i naturfag. Data samles inn av GLU5-10 studenter i praksisperioden ved hjelp av spørreskjema. Del 2 undersøker synspunkter på arbeidsmåter i naturfag blant et utvalg av GLU5-10 studenter. Datainnsamling foregår ved intervju. I del 3 blir praksislærernes synspunkter på arbeidsmåter i naturfag undersøkt ved hjelp av spørreskjema og intervju.

Status for prosjektet desember 2016

Del 1:  Elevundersøkelse – Datainnsamling gjennomført høst 2012, 2013, 2014 og 2015. Data fra 2012 presentert på FoU konferanse, AL vår 2013. Vi arbeider nå med analyse av utvalgte kvalitative data fra elevundersøkelsen. Analyseresultatet danner grunnlag for artikkelskriving som gjennomføres og planlegges ferdigstilt i løpet av 2017. Artikkel vil bli forsøkt publisert i tidsskriftet Nordina.

Del 2:  Studentundersøkelse - Intervjuer gjennomført høst 2013. Data analysert 2014. Artikkel publisert høst 2015 i boken Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Fagbokforlaget). Resultater presentert på FoU-konferanse, AL vår 2015.

Del 3:  Lærerundersøkelse – Datainnsamling (spørreskjema) som grunnlag for intervjuer samlet inn 2013. Ny datainnsamling (intervjuer) gjennomført i samarbeid med GLU5-10 studenter høst 2016.