Blågrønne strukturer - Arenaer for danning, didaktiske praksiser og økt fysisk aktivitet

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2012 - Desember 2030

Prosjektsamandrag

Om prosjektet

Prosjektperiode: FASE 1: 1999-2011 (avsluttet). FASE 2: 2011-2013. (avsluttet) FASE 3: 2013-2030 (pågående): Blå grønne strukturer - arenaer for danning, didaktiske praksiser

Kommunale friområder og andre små naturområder i lokalsamfunnene, både i Norge og i Norden, er viktige arenaer for læring, profesjonsutøvelse, rekreasjon og økt fysisk aktivitet blant ulike aldersgrupper. Blågrønne strukturer er variert landskap som skog og parker, grønne lunger, vann og vassdrag, elv og sjø. Bevaring, vedlikehold og utvikling av disse områdene er derfor sentralt. Det er behov for mer kunnskap om bruken av slike områder for ulike målgrupper og hvordan tilgang til blågrønne strukturer kan være avgjørende læringsarenaer for å nå målene for barnehagens og skolens virksomhet i ulike fag og emner. Prosjektet tar tak i mål, innhold, læringsaktiviteter, rammefaktorer, vurdering, arbeidsmåter og da i særlig grad stedsbasert læring, utepedagogikk og uteskole. Delprosjektet har ulike utviklingsprosjekt, internasjonaliseringsprosjekt og forskningsprosjekter.

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT

  1. Øvsttunparkene: Grønne lunger - Kulturlandskapet som lærings- og danningsarena. Hvordan få skoler til å definere inn lokalmiljøet, natur- og kulturlandskapet i lokale læreplaner?
  2. Vårt Nesttun: Å ivareta et byrom. Ulike byrom som nærmiljøkvalitet - offentlig, privat og frivillig sektor i samarbeid.
  3. Storøyen Eidsvåg: Utvikling av Storøyen som lærings- og danningsarena. Friluftsråd og private som ressurs i et lokalsamfunn.

 

INTERNASJONALISERING

Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid. Glokal uteskole (Outdoor education in a glocal perspective) beskriver hvordan det globale og lokale virker sammen. I dette prosjektet er det overordnede temaet hvordan internasjonalisering gjør det mulig å bringe global kunnskap til samarbeidspartnere. Her er temaet konkretisert i forhold til hvordan arbeidsmåten uteskole blir tilpasset og transformert til en lokal natur og kultur for bedre å kunne møte lokale behov, berike kulturen og motstå det som virker fremmed. Formålet med prosjektet er å løfte frem noen av de utfordringer som lærerprofesjonen står overfor i forhold til globalisering.

FORSKNINGSPROSJEKT

      1. Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodik.

      2. Kajakkpadling - en danningsreise.

      3. Hvordan kan bruk av digitale læremiddel eller verktøy, som applikasjoner, I-pad, mobiltelefon, viltkamera, avstandsmålere og go-pro kamera øke elevenes læring? 

a).intervensjoner. b). elevstemmen. c) lærerstemme d)forskerstemmen

       4. Internasjonale studenter i Norge sine oppfattelser av natur og stedsbasert læring.

       5. Use the body and forget the body -

 

 

Metode

Mixed method