Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

September 2016 - September 2030

Prosjektsamandrag

Prosjektet DIDAKTISKE OG HISTORISKE PERSPEKTIVER PÅ FAGGRUPPEN PRAKTISKE OG ESTETISKE FAG er frittstående, på tvers av institusjoner, på tvers av fagmiljø og på tvers av profesjoner.

Formål: Kontekstualisere bakgrunn for og situasjonen til de Praktiske og  Estetiske fagene (også formulert historisk som: praktisk-estetiske eller praktisk estetiske) i norsk skole og lærerutdanning med sikte på å løfte faggruppen som eget forskningsfelt. Prosjektet tar særlig tak i didaktiske og historiske perspektiv på faggruppen.

Målet er å løfte faggruppen som forskningsfelt i skole og lærerutdanning.

De praktiske og estetiske fagene i grunnskolen benyttes som benevnelse på skolefagene: kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Felles for disse fagene er at de i tillegg til å utvikle praktiske ferdigheter går inn i en teoretisk og historisk dannelsestradisjon hvor kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap utgjør fagenes egenart. Opplæringen i de praktiske og estetiske fagene kjennetegnes blant annet av stor grad av elevsentrering og elevmedvirkning i undervisningen, og med elevenes egenaktivitet som et viktig metodisk prinsipp.

Relevans:

Fler forskningsmiljø arbeider med dene faggruppen i grunnopplæring og i høyere utdanning i Norge.

I norsk politikk skrives og snakkes det om faggruppen.

I grunnopplæringen og utdanningsfeltet nevnes faggruppen, men med noe ulik benevnelse.

I debatter, styringsdokumenter og publiseringer nevnes fagene som gruppe.

Ingen har hittil definert eller avklart den historiske kontekstualiseringen av faggruppen, dens historie og hvorfor og hvordan disse fagene fremstår som egen gruppe. Dette forskningsprosjektet er et nasjonalt nybrottsarbeid som arbeider med dette.

Metode

Kvalitative dybdeintervju

Dokumentanalyse