Berekraft, medverknad og mangfald

Et forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Å skape en bærekraftig fremtid for individ og samfunn er en lokal, nasjonal og global samfunnsutfordring. Bærekraftig utvikling fordrer demokratiske prosesser for å finne løsninger på hvordan ivareta natur og samtidig sikre rettferdig behandling av mennesker i et globalt og flerkulturelt samfunn. I den nye læreplanen for skolen vil bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap være gjennomgripende temaer, og bærekraftig utvikling er fremmet som en grunnleggende verdi i den nye rammeplanen for barnehager. Forskningsprogrammet Berekraft, medverknad og mangfald bidrar til økt kunnskap innen dette feltet.

Forskningen i programmet søker å forstå hvordan barnehage, skole og høyere utdanning møter aktuelle utfordringer og hvordan de kan jobbe med å fremme kunnskaper om, og holdninger til, utfordringene. Videre studeres hvilke betingelser aktører og institusjoner har for slikt arbeid. Programmet skal også bidra til å utvikle utdanning for en bærekraftig fremtid gjennom samarbeid med barnehage, skole og andre samfunnsaktører. Programmets temaer er aktuelle for forskning på barnehage, på alle skolefag og innen mange fagdisipliner. Forskningsaktivitetene vil dermed bygge på kompetanser innen pedagogikk, fagdidaktikker, etikk, filosofi, kultur- og samfunnsvitenskapene for øvrig.

Sentrale temaer i programmet er:

 • Bærekraftig utvikling:
  Forskning innen dette feltet har et tverrfaglig blikk på utdanning for bærekraftig utvikling, blant annet ved en helthetlig tilnærming og ved pedagogiske praksiser knyttet til økologiske, økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske faktorer. Relevante problemstillinger er hva utdanning for bærekraft kan være for barn, unge og studenter ved lærerutdanningene.

 • Miljø, natur og klima:
  Denne forskningen ser på barn og unges forhold til miljø, natur og klima og hvilke syn på natur og hvilke verdier barne- og ungdomslitteratur og -kultur gjenspeiler. Videre forskes det på utvikling av undervisningsmetoder knyttet til temaet.

 • Demokrati og medvirkning:
  Dette omfatter forskning på barn og unges forhold til demokrati og på barn og unges uttrykksmåter og vilkår for medvirkning i barnehage, skole og samfunn. Flere studier er knyttet til utdanningens bidrag til utvikling av agens, kritisk medborgerskap samt likeverd og rettferdighet.

 • Mangfold og flerkulturalitet:
  Flere prosjekter under denne overskriften dreier seg om den flerspråklige og flerkulturelle skole og barnehage, blant annet om hvordan språk og kultur spiller en rolle for kritisk tenkning, om ulike holdninger til integrering og om hvordan hatytringer i skolen kan motarbeides. I tillegg inkluderer temaet flyktningeproblematikk, internasjonal studentmobilitet og studier av andre kulturer.