Berekraft, medverknad og mangfald

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Forskning i programmet søker å forstå hvordan barnehage, skole og høyere utdanning møter aktuelle utfordringer knyttet til bærekraft i vid forstand. Hvordan kan en jobbe med å fremme kunnskaper om, og holdninger til, disse utfordringene? Videre studeres hvilke betingelser aktører og institusjoner har for slikt arbeid. 

Sentrale tema i programmet

Bærekraftig utvikling:
Forskning innen dette feltet har et tverrfaglig blikk på utdanning for bærekraftig utvikling, blant annet ved en helthetlig tilnærming og ved pedagogiske praksiser knyttet til økologiske, økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske faktorer. Relevante problemstillinger er hva utdanning for bærekraft kan være for barn, unge og studenter ved lærerutdanningene.

Miljø, natur og klima:
Denne forskningen ser på barn og unges forhold til miljø, natur og klima og hvilke syn på natur og hvilke verdier barne- og ungdomslitteratur og -kultur gjenspeiler. Videre forskes det på utvikling av undervisningsmetoder knyttet til temaet.

Demokrati og medvirkning:
Dette omfatter forskning på barn og unges forhold til demokrati og på barn og unges uttrykksmåter og vilkår for medvirkning i barnehage, skole og samfunn. Flere studier er knyttet til utdanningens bidrag til utvikling av agens, kritisk medborgerskap samt likeverd og rettferdighet.

Mangfold og flerkulturalitet:
Flere prosjekter under denne overskriften dreier seg om den flerspråklige og flerkulturelle skole og barnehage, blant annet om hvordan språk og kultur spiller en rolle for kritisk tenkning, om ulike holdninger til integrering og om hvordan hatytringer i skolen kan motarbeides. I tillegg inkluderer temaet flyktningeproblematikk, internasjonal studentmobilitet og studier av andre kulturer.