COMPETE

COMPETE er en tverrfaglig forskergruppe som utforsker spenningsfeltet hvor politikk og reformer møter lærerprofesjonen i praksis.

Forskergruppeledere

bilde av Tom Are Trippestad

Tom Are Trippestad

Professor

bilde av Erlend Eidsvik

Erlend Eidsvik

Forskargruppeleiar


Under diskursen om "kunnskapssamfunn" er utdanning sett som ett kjerneområde for å forbedre eller løse problemer innen et bredt spekter av nasjonale spørsmål, offentlige tjenester og næringer i et større globalt, kulturelt og konkurransepreget klima. COMPETE er en tverrfaglig forskningsgruppe med substansiell interesse i å analysere, epistemologier, normaktiviteter, økonomiske og ideologiske interesser samt problemkonstruksjoner som fungerer som drivere i utdanningspolitikk, reformer og styring, innenfor sentrale politikkområder som bærekraft, medborgerskap, sosial rettferdighet, nasjonal identitet, entreprenørskap, og konkurranse.

Om COMPETE

Forskningstema og metoder

COMPETE kombinerer analyse av politikk, reformer og politiske virkemidler med interesse for hvordan de samhandler og påvirker profesjonelle identiteter, didaktiske tekster, kontekster og praksiser på ulike institusjonsnivåer som lærerutdanning, skoler og barnehager.

Temaene og problematikkene adresseres ved hjelp av en rekke forskningsverktøy, inkludert retorikk og diskursanalyse, komparative tilnærminger, studier av policy enactments, læreplaner og lærebokstudier, kvantitative og kvalitative design og tilnærminger som kan involvere både deltakere og forskningsbrukere.

Organisering og nettverk

COMPETE er både et lokalt og et internasjonalt nav for initiativ og innovativ forskningsaktivitet som samler presserende og aktuelle utdanningstemaer på tvers av disipliner, institusjoner og nasjoner for forsknings- og undervisningssamarbeid. COMPETE vil være strukturert som en lokal og samtidig internasjonal forskningsgruppe satt sammen av distinkte samarbeidspartnere innen forskning og undervisnings i en satellittorganisering rundt bestemte prosjekter, nøkkelspørsmål, artikler, teoretiske ressurser og metodikk.

Våre internasjonale nettverk inkluderer forskere fra: University of KwaZulu-Natal; Durban, University of Western Cape; Cape Town, Humboldt University; Berlin, Monash University; Melbourne, Kings College; London, East China Normal University; Shanghai, Victoria University of Wellington Te Herenga Waka, Wellington og UCB University of California, Berkley.

Undervisning

Medlemmer i forskergruppen er sentrale i undervisning og veiledning på HVLs Ph.d.-program Danning og didaktiske praksiser, og underviser på bachelor og masternivå innen samfunnsfag og profesjonsrettet pedagogikk.

Compete er ei samanslåing av dei to forskargruppene COMPARE og PETER. 

Sjå Cristin for informasjon om dei tidlegare gruppene; 


Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald