Utdanning for bærekraft

Forskergruppen utdanning for bærekraft søker å øke forståelsen av utdanning for bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling er definert som utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov (Brundtland, m.fl. 1987).

Utdanning for bærekraftig utvikling er sentralt i FNs bærekraftsmål, og bærekraftig utvikling er løftet frem som et disiplinovergripende tema i grunnskolen. Høgskulen på Vestlandet har et aktivt miljø som jobber med utdanning for bærekraftig utvikling ut fra FNs pilarer: Økologisk bærekraft, sosial og kulturell bærekraft og økonomisk bærekraft.

I tråd med FNs bærekraftsmål har vi også inkludert en fjerde pilar: Good governance (Sachs 2013). I Norge vil det pedagogiske virket, gjennom barns medvirkning og perspektiver på barns aktive deltagelse i et demokratisk samfunn, være naturlig å tolke innunder denne pilaren.

I forskergruppen Utdanning for bærekraft tillegger vi de fire pilarene like stor grad av viktighet. Hvordan good governance-perspektivet påvirker vår forståelse av bærekraftig utvikling, er et av forskningsspørsmålene vi jobber med i forskergruppen. Forskning på bærekraftige pedagogiske praksiser inngår i forskningsgruppens arbeidsområder.

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeleder