Utforskning av bærekraftige praksiser i barnehagen

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

November 2016 - Desember 2019

Prosjektsamandrag

Med utgangspunkt i studentprosjekt gjennomført av studenter i i praksisperioden i fordjupinga Berekraftig utvikling gjennom barns medverknad i bachelorutdaninga for barnehagelærarar, viser vi korleis ein kan arbeide med berekraft i barnehagen.

Metode

Ved hjelp av casetilnærming trer studentane sine praksis-prosjekt fram som empiri for å vise korleis ein kan arbeide med berekraft i barnehagar. Studentane sine stemmer er gjennomgåand; både i utleiing av sjølve caset, tolking og publiseringa av caset.