Tilhørighet og kjennskap til et lokalsamfunn. Nærmiljø, fortid og fremtid

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Februar 2016 - Juni 2018

Prosjektsamandrag

Midlertidig tekst: Jeg ønsker sammen med en barnehage å foreta en kartlegging av barnehagens nærmiljø. Det kan bidra til å bygge opp lokalsamfunnsbevissthet - som er et prosessmål mot det videre målet om borgere med interesse for sted og omgivelser. Dette handler om det å levendegjøre en lokalitet og skape tilhørighet til stedet, og å gi erfaringsgrunnlag for samfunnsmessig læring. Slik kan barnehagen ivareta oppgaven med å bidra til barnas interesse for det sivile samfunn og - som Horrigmo (2014) hevder - gi dem holdninger som kan styrke deres sosiale kapital og skape tillit til seg selv som deltaker i samfunnslivet og tillit til de fellesskapene de inngår i. Interessen for sosial kapital innebærer et ønske om en bærekraftig sosial utvikling (Horrigmo 2014). I første omgang vil vi i prosjektet fokusere på stedet og generasjoner. Dette innebærer bl.a å opprette kontakt på tvers av generasjoner i barnas/barnehagens nærmiljø. Vi har "samarbeidsavtale" med stedets sanitetsforening, som i stor grad består av eldre mennesker med lokal langvarig tilknytning. Undersøkelser viser at historie- og tradisjonsformidling gjøres i en del barnehager, men også at det ikke er så vanlig med formidling gjennom kontakt med eldre og bruk av ulike materielle spor fra fortiden (Moen 2011)

Stedsperspektivet innebærer at mennesker bruker og utvikler mange former for kunnskap i samhandling med andre mennesker og steder – ikke minst kroppslig kunnskap. Mennesker lager sine egne steder og geografier og historier, og det sier noe om at historisk erfaring ikke kan skapes uten geografisk erfaring. Det å tenke geografisk innebærer en anerkjennelse av at all menneskelig handling finner sted i og gjennom sted (Birkeland 2014:88) Det er også rimelig at det å få kunnskap om hva som har vært og hvem som har levd her tidligere, kan gi en økt tilhørighet og følelse av kontinuitet. Fysiske endringer i omgivelser kan ha stor innflytelse på menneskers følelser av tilknytning og tilhørighet til et sted (2014:96). . 

 

Med andre ord: vi finner hus, bygninger og stier etc på tur ute, og vi samler, bilder, gjenstander og historier fra lokalmiljøet. Knyttet til "gamle dager" i første omgang.  Barnehagen jeg jobber med, omtaler prosjektet somVennskap på tvers av generasjoner her vi bor. Jeg har foreløpig kalt det Tilhørighet og kjennskap til et lokalsamfunn. Nærmiljø, fortid og fremtid.