Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og læreres aktivitet

Forskergruppen videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens indre liv og aktivitet, politiske og historiske vilkår for praksis og barnehagelærerutdanningen studeres og utvikles.

Forskergruppeleder

bilde av Ruth Ingrid Skoglund

Ruth Ingrid Skoglund

Førsteamanuensis

Medlemmer

Forskningsområdet omtales som: «Barnehagen som (ut)danningsarena - studier av danning og didaktiske praksiser i barnehage og lærerutdanning». 

Hovedområder for forskningsinnhold og endringsarbeid

  • Barn som deltakere og utforskere i barnehagen  
  • Historiske og ideologiske vilkår for pedagogisk praksis i barnehage
  • Utdanningspraksis, endring og kompetanseutvikling

Forskergruppen ‘Barnehagen som (ut)danningsarena – barns, studenters og læreres aktivitet’ studerer danning som kulturell tradisjon, erfaring og endring. Aktivitet, utforsking, identitetsutforming, agentskap og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og gjennom deltakelse endrer sin praksis.

Forskergruppen arbeider med å beskrive, analysere og endre praksiser. En sentral motivasjon for forskningen er å bidra til at barns vilkår for meningsskaping, utforskende aktivitet og utvikling av livsdyktighet i sitt hverdagsliv blir satt på dagsorden og styrkes.

 

Vilkår for barns utforsking

Barnehagepionerene

Barnehagelærerrollen, pedagogisk ledelse og veiledning

Profesjonell ledelse i arbeid mot mobbing 

Ledere

Førstelektor
Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Medlemmer

 

Forskergruppen er tilknyttet programmet Bærekraft, medverknad og mangfald