Historiske perspektiver - barnehagepionerne

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Senter for nye medier - Bergen

Prosjekttype

Anvendt forskning

Faglig utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2009 - Januar 2019

Prosjektsamandrag

Målet med prosjektet har vært å undersøke, dokumentere, kontekstualisere og formidle personlige livsberettelser og kollektive profesjonsfortellinger av barnehagefaglig interesse. Hensikten har også vært å skape ny innsikt om barnehagens tradisjon i Norge; hvordan den er utviklet, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hvordan utvalgte aktører forteller om dette. Prosjektet undersøker og dokumenterer den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og fram til vår tid.

Gruppen startet i 2009 med å søke opp personer med lang profesjonserfaring og som har unike personlige historier å fortelle fra sin tid som sentrale aktører i barnehagefeltet. Vi har kalt dem for pionerne. En pioner er en person som ved sitt virke har vært banebrytende og først ute på et bestemt område. I vår sammenheng er det en person som har vært å regne som en av «nybyggerne» av barnehagesektoren i Norge, det være seg nasjonalt, regionalt eller lokalt. Utvalgskriterier har videre vært at personene har historier å fortelle som kan belyse ulike sider ved utviklingen og at de kan gi rike beskrivelser av sentrale hendelser og veiskiller fra sitt perspektiv på en måte som gir ny innsikt og forståelse. Derfor er også til nå også ukjente stemmer tatt med. Tilgang på historiske kilder som kan styrke og kontekstualisere historiefortellingene og har også hatt innvirkning på utvalget.  

Forskergruppen arbeider med visuelle, muntlige og skriftlige biografiske profesjonsfortellinger og historisk kontekstualisering. Vi har arbeidet til dels med utgangspunkt i unikt og tilgjengelig visuelt kildemateriale og til dels ved å ta initiativ til livsfortellingssamtaler med noen utvalgte aktører. I disse samtalene har vi møtt pionerne ved flere anledninger, først for å presentere prosjektet og å lytte fram den profesjonsbiografiske fortellingen, så til nye samtaler for å utdype deler av deres historie som synes å kunne gi nye forståelser og innsikter. Deretter har vi møtte pionerne for strukturerte videointervju. Vi har også presentert utkast til de visuelle produksjonene så vel som omtale av dem, der de er blitt invitert til å gi tilbakemelding på framstillingen og for å innhente tillatelse til offentlig visning av produksjonene. Vi har videre møtt dem for å formidle produksjonene.

Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Disse formene formidler deres historier, men i er likevel satt sammen av gruppen i nye filmatiske fortellinger. Sentralt i forskernes arbeid har vært å se etter hvordan brytninger i fortellerens profesjonelle liv, slik de forteller om det, berører brytninger av fakta og idestrømninger i historisk tid. Gruppen har arbeidet med narratologi, kildekritikk og refleksivitet for å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men som blir fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien av allmenn interesse

Subjektive og kollektive livsskildringer knyttes til genren biografi  som kommer av gresk bios = liv og graphikos = skriving, tegning, og betyr altså bokstavelig «livsskildring». Biografiske profesjonsfortellinger gir oss innsikt i aktørenes subjektive framstillinger i en profesjonell kontekst (Clandinin, 2013) Når flere personer forteller fra sine profesjonelle liv kan vi snakke om kollektive biografier.

Metode

Gjennom livshistoriske intervjuer med et utvalg av ulike sentrale aktører i barnehagesektoren, får prosjektet fram levende og personlige stemmer . Det er ulike sider ved barnehagehistorien som blir dokumentert og formidlet. I prosjektet beskrives minner både fra det å være barn i barnehage, det å være student i en ny utdanning, det å utforme barnehagepolitikk, det å arbeide i bedriftsbarnehage,det å være rektor i førskolelærerutdanning og det å være en nasjonal og internasjonal aktør i samarbeid med andre.