Fortid, nåtid og fremtid –historiske perspektiver på barn, bandom og barnehage

Prosjektet studerer og dokumenterer profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag. Målgruppen er førskolelærerstudenter og ellers alle som er interesserte i barnehagens historie.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Prosjekttype

Anvend forsking

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2009 - Januar 2030

Prosjektsamandrag

Den norske barnehagen - Historiske perspektiver

Prosjektet undersøker, dokumenterer og formidler kunnskap om den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og fram til vår tid. Målet med prosjektet er å tilføre kunnskap om og innsikt i barnehagen og barnehagelærerutdanningens utvikling, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hvordan utvalgte aktører forteller om dette. Vi tar også for oss ideer og idealer som ligger til grunn for den norske modellen.  Dette involverer både Nordiske og Europeiske grunntekster og danningsidealer. Dette materialet kan brukes som en læringsressurs for barnehagelærerutdanningen og for alle andre som ønsker å finne fakta og forstå mer om grunnlaget for utviklingen i barnehagesektoren.

Så langt består prosjektet av disse fire hoveddelene:

  1. Historiske tidslinjer som beskriver barnehagen, barnehagelærerutdanningen og barnehageforskningens utvikling i Norge
  2. Barnehagepionerens fortellinger
  3. Tekstanalyser fra historiske dokumenter for å belyse nåtidige spørsmål
  4. Eksplorative undersøkelser knyttet til barn, materialitet og historiske artefakter og steder som museer o.l.

Prosjektet startet i 2009 med å forske på grunnlagstekster på jakt etter ideer og ideale fra historiske dokumenter og med formål om å belyse dem med nytt blikk og aktualisere dem for vår tid. Vi legger vekt på at det vi utvikler skal være informativt og inspirerende. Undervisningsmateriale skal kunne gi kunnskap, innsikt og vidsyn.   

Vi søkte opp personer med lang profesjonserfaring og som har unike personlige historier å fortelle fra sin tid som sentrale aktører i barnehagefeltet. Vi har kalt dem for pionerene. En pioner er en person som ved sitt virke har vært banebrytende «nybygger» på et bestemt område. Utvalgskriterier har vært at personene har historier å fortelle som kan belyse ulike sider ved barnehagen og barnehageutdanningens utvikling.

Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Gjennom livshistoriske intervjuer med pionerene får prosjektet fram levende og personlige stemmer. Det er ulike sider ved barnehagen og barnehagelærerutdanningens historie som blir dokumentert og formidlet.

Forsker gruppen har arbeidet med å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien av allmenn interesse.

I tillegg til dette arbeidet, ble det også arbeidet med å utarbeide tidslinjer for utviklingen av barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge. Et pågående arbeid er å oppdatere og videreutvikle tidslinjene og skape en ny oversikt over fremveksten av den norske barnehageforskningen.

Det siste tilskuddet er studier om betydningen av materialitet, artefakter og steder. I en serie av eksplorative studier og videofilmer samarbeider vi med barnehager og museer som har interesse for historiske prosjektet, kulturarv og formidling av historien til barnehagebarn. Her er posthumane teorier og metodologi er inspirasjon.

Metode

Historiske metoder, dokumentanalyse, narrative Inquiry, biografisk metode, ny materialitet, videdokumentasjon.