Historiske perspektiver - Den norske barnehagen

Prosjektet studerer og dokumenterer profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag. Målgruppen er førskolelærerstudenter og ellers alle som er interesserte i barnehagens historie.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Prosjekttype

Anvend forsking

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

Januar 2009 - Januar 2030

Prosjektsamandrag

Prosjektet undersøker, dokumenterer og formidler kunnskap om den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og fram til vår tid. Målet med prosjektet har vært å tilføre kunnskap om og innsikt i barnehagen og barnehagelærerutdanningens utvikling, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hvordan utvalgte aktører forteller om dette. Vi tar også for oss ideer og idealer som ligger til grunn for den norske modellen.  

Arbeidet prosjektet startet i 2009 med å søke opp personer med lang profesjonserfaring og som har unike personlige historier å fortelle fra sin tid som sentrale aktører i barnehagefeltet. Vi har kalt dem for pionerene. En pioner er en person som ved sitt virke har vært banebrytende «nybygger» på et bestemt område. Utvalgskriterier har vært at personene har historier å fortelle som kan belyse ulike sider ved barnehagen og barnehageutdanningens utvikling. I tillegg til arbeidet med pionerene, ble det også arbeidet med å utarbeide tidslinjer for utviklingen av barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge. Videre har vi også forsket på grunnlagstekster på jakt etter ideer og ideale fra historiske dokumenter og med formål om belyse dem med nytt blikk og aktualisere dem for vår tid. Vi legger vekt på at det vi utvikler skal være informativt og inspirerende. Undervisningsmateriale skal kunne gi kunnskap, innsikt og vidsyn.  

 Så langt består prosjektet av disse fire hoveddelene:

  1. Pionerens fortellinger
  2. Historiske tidslinjer som beskriver barnehagen og barnehagelærerutdanningens utvikling i Norge
  3. Tekstanalyser fra historiske dokumenter for å belyse nåtidige spørsmål
  4. Inspirasjonsmateriell

Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Gjennom livshistoriske intervjuer med pionerene får prosjektet fram levende og personlige stemmer. Det er ulike sider ved barnehagen og barnehagelærerutdanningens historie som blir dokumentert og formidlet.

Vi har arbeidet til dels med utgangspunkt i unikt og tilgjengelig visuelt kildemateriale og til dels ved å ta initiativ til livsfortellingssamtaler med noen utvalgte aktører. I fortellingene beskrives minner både fra det å være barn i barnehage, det å være student i en ny utdanning, det å utforme barnehagepolitikk, det å arbeide i bedriftsbarnehage, det å være rektor i førskolelærerutdanning og det å være en nasjonal og internasjonal aktør i sektoren.Forsker gruppen har arbeidet med narratologi, kildekritikk og refleksivitet for å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien av allmenn interesse.

Metode

Gjennom livshistoriske intervjuer med et utvalg av ulike sentrale aktører i barnehagesektoren, får prosjektet fram levende og personlige stemmer . Det er ulike sider ved barnehagehistorien som blir dokumentert og formidlet. 

Vi bruker historisk metode og tekstanalyser.