Barnehagelærerrollen - pedagogisk ledelse og veiledning

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2019 - Desember 2024

Prosjektsamandrag

Vitenskapelig sammendrag:

Hovedformålet er å forske på og løfte frem ulike forståelser og perspektiver på barnehagelærerrollen med spesielt fokus på den pedagogiske lederens veilednings- og lederrolle. Kvalitet i lederarbeidet er avgjørende for gode barnehager (Kunnskapsdepartementet 2015/16- Stortingsmelding 19). BLU (barnehagelærerutdanningen) er en lederutdanning og skal kvalifisere fremtidige barnehagelærere til å sikre kvalitet i barnehagen i henhold til barnehagens helhetspedagogiske mandat (Kunnskapsdepartementet, 2012).  Forskningen skal også gi et kunnskapsbidrag til ulike sider av den pedagogiske lederens ansvar og arbeidsoppgaver, både i en utdanningskontekst og i praksis, for eksempel arbeidsdeling og spesialisering i forhold til ny pedagognorm, politiske prosesser, demokratiske lederprosesser, veiledning og ledelse av barnegrupper.

Forskningsgruppen tar utgangspunkt i ulike problemstillinger knyttet til rapporten om barnehagelærerrollen: Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv- et kunnskapsgrunnlag, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (2018). 

Forskningsspørsmålene er: Den profesjonelle pedagogiske lederrollen -  hvordan kan den forstås, utvikles og utøves?

Metode

Metodiske tilnærminger vil i hovedsak være kvalitative studier. Prosjektet vil ha ulike metodiske design og tilnærminger knyttet til ulike delprosjekter.