Studieadministrativ leiar

Eli Hilde Borsholm

Arbeids- og kompetanseområde

Som leiar for studieadministrasjonen ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) har eg ansvar for følgjande område:

  • Administrative oppgåver knytt til utdanningskvalitet og studieportefølje
  • Administrative oppgåver i samband med utvikling og godkjenning av program- og emneplanar
  • Studierettleiing og administrativ oppfølging i høve læringsstøtte og læringsmiljø
  • Saksbehandling og administrativ oppfølging av studentsaker
  • Studentrekruttering
  • Administrasjon av internt og eksternt finansiert etter- og vidareutdanning
  • Praksisadministrasjon
  • Saksførebuing for råd og utval i fakultetet
  • Utviklings-, utgreiings- og analyseoppgåver
  • Drift, utvikling og personaloppfølging i studieadministrasjonen

Stillinga mi er ein del av Fageining for utdanning og eg rapporterer til prodekan for utdanning. Her er meir informasjon om Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett.

Eg har arbeidd med studie- og praksisadministrasjon sidan 1997 og har hovudfag i administrasjons- og organisasjonsvitskap, med fordjuping i utdannings- og forskingspolitikk.