Språk, kommunikasjon og læring

Eit forskingsprogram ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, HVL.

Programmet fremjar forsking om tilhøvet mellom språk, kommunikasjon, meining og læring. Forskinga i programmet vil svare på etterspurt kunnskap innan humaniora, pedagogikk, fagdidaktikk, digital kompetanse og kultur- og samfunnsvitskap.

Programmet har tre fokusområde

Språk og språklæring:
Forsking på opplæring i og utvikling innanfor til dømes munnleg språk, skriving og lesing i alle fag, teiknspråk, språkutvikling og tolking i morsmål, andrespråk, framandspråk og non-verbalt språk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Litteratur og kulturforsking:
Forsking på fagtekstar, sakprosa og skjønnlitteratur, religion, norm- og verdisyn, kulturmøter og livstolking. Å undersøkje dialogiske perspektiv i møte mellom historiske kontekstar og samtida, står sentralt.

Kommunikasjon og læring:
Forsking på å utvikle fagkunnskap gjennom til dømes læringssamtale, dialogar, læremiddel, bruk av tolk og gjennom digitale verktøy i barnehage, skule og innanfor høgare utdanning. Mellom 2018 og 2021 pågår prosjektet SciTalk, kor deltakerne vil designe metodologiske modellar for lærarutdanninga. Les meir om SciTalk.

Forskargrupper

Forskingsprogramleiar

Professor
Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett