Språk, kommunikasjon og læring

Programmet fremjar forsking om tilhøvet mellom språk, kommunikasjon, meining og læring.

Forskinga i programmet vil svare på etterspurt kunnskap innan humaniora, pedagogikk, fagdidaktikk, digital kompetanse og kultur- og samfunnsvitskap.

Forskingsprogramleiar

bilde av Marit Rong

Marit Rong

Forskingsprogramleiar

Programmet har tre fokusområde

Språk og språklæring

Forsking på opplæring i og utvikling innanfor til dømes munnleg språk, skriving og lesing i alle fag, teiknspråk, språkutvikling og tolking i morsmål, andrespråk, framandspråk og non-verbalt språk i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Litteratur og kulturforsking

Forsking på fagtekstar, sakprosa og skjønnlitteratur, religion, norm- og verdisyn, kulturmøter og livstolking. Å undersøkje dialogiske perspektiv i møte mellom historiske kontekstar og samtida, står sentralt.

Kommunikasjon og læring

Forsking på å utvikle fagkunnskap gjennom til dømes læringssamtale, dialogar, læremiddel, bruk av tolk og gjennom digitale verktøy i barnehage, skule og innanfor høgare utdanning. Mellom 2018 og 2021 pågår prosjektet SciTalk, kor deltakerne vil designe metodologiske modellar for lærarutdanninga. Les meir om SciTalk.

Forskargrupper